Nyheter

EU-kommisjonen ber om innspill til nye forslag som skal legge til rette for videre utbygging av høyhastighets bredbånd («connectivity package»)

Europakommisjonen presenterte 23. februar 2023 nye initiativer knyttet til tilrettelegging for bredbåndsutbygging. Initiativene skal bidra til at EU skal kunne nå sine mål på mobil- og bredbåndsområdet, blant annet om gigabit-tilgang for alle husholdninger, som er etablert i Digital Decade Policy Programme.

Pakken inneholder tre initiativ:

  1. Forslag til en ny forordning («Giagabit Infrastructure Act»)

Den raske utviklingen innen digital teknologi og krav om øk bredbåndskapasitet, krever betydelige investeringer i elektroniske kommunikasjonsnett. I meldingen «‘Shaping Europe’s Digital Future» fra 2020 ble det anslått et investeringsgap i EU på 65 milliarder euro i året. Dette er noe av bakgrunnen for at Kommisjonen har foreslått en ny forordning som skal erstatte bredbåndsutbyggingsdirektivet fra 2013. Direktivet ble gjennomført i norsk rett gjennom bredbåndsutbyggingsloven som trådte i kraft 1. juli 2020 .

Forslaget skal lette og stimulere utrulling av høyhastighetsnett gjennom tiltak for å redusere kostnadene ved å bygge slike nett. Forslaget er tilgjengelig her.

  1. Utkast til en «Gigabit Recommendation»

Kommisjonen har lagt frem forslag til en ny anbefaling som skal gi retningslinjer for nasjonale ekom-regulatører når det gjelder regulering av grossisttilgang til høyhastighetsnett som eies av tilbydere med sterk markedsstilling. Anbefalingen skal blant annet sikre at alle tilbydere skal kunne få tilgang til slike nett under visse vilkår, legge til rette for investeringer i gigabit-nett og bidra til konkurranse. Anbefalingen skal erstatte den såkalte NGA-anbefalingen fra 2010 og anbefalingen om ikke diskriminering og kostnadsmetoder fra 2013.

  1. En konsultasjon for å innhente synspunkter om fremtidige endringer i bredbåndssektoren.

Konsultasjonen tar for seg et stort spekter av temaer, inkludert fremtidige teknologiske og markedsmessige utviklingstrekk som kan påvirke bredbåndssektoren og investeringsbehov i den underliggende infrastrukturen. Konsultasjonen omfatter også problemstillingen om «fair contribution by all digital players». Denne adresserer ekomtilbydernes krav om at de største innholdsleverandørene skal være med å dele kostnadene ved investeringer i infrastruktur.

Høringen vil være åpen i 12 uker fram til 16. mai.

Departementet ønsker også innspill til nasjonal posisjon. Innspill kan sendes til postmottak@kdd.dep.no innen 1. mai 2023.

Forslagene finnes her:

Les mer om initiativene i Kommisjonens pressemelding: Transformation of the connectivity sector in the EU (europa.eu)