EU-kommisjonens arbeidsprogram for 2023 – Matpolitikk

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

EU-kommisjonen presenterte 18. oktober 2022 sitt arbeidsprogram for 2023. Arbeidsprogrammet har tittelen «A Union standing firm and united» - «En union som står støtt og samlet».

Solidaritet og samhold internt i EU og med nære partnere er viktig. Samtidig er det behov for langsiktighet, hvor de særlig viser til det grønne skiftet (Green Deal), digital agenda og motstandsdyktighet. Kommisjonens hovedprioriteringer fra 2019 ligger fast: En grønn europeisk giv; et Europa klar for den digitale tidsalder; en økonomi som fungerer for folk; et sterkere Europa i verden; beskytte den europeiske levemåte; en ny styrking av europeisk demokrati.

Det kommende året vil Kommisjonen særlig arbeide for å redusere energipriser, sikre konkurransedyktighet, matvaresikkerhet, styrke den sosiale dimensjonen og det indre marked, og samtidig ivareta COVID-19 håndteringen. Gjenoppbyggingsmidlene er viktige for å lykkes med å drive EU-samarbeidet framover.

Viktige tiltak på det matpolitiske området

Det skal presenteres et rammeverk for bærekraftige matsystemer i tredje kvartal 2023. Bærekraft skal være et sentralt element i all matrelatert politikk.

EU-kommisjonen vil også foreslå revidert dyrevelferdsregelverk i tredje kvartal. Omfanget skal utvides med flere artspesifikke regelverk og det skal sikres et høyere nivå på velferden.

Klimaendringer bekrefter behovet for å gjennomføre Green Deal. Kommisjonen er opptatt av å redusere avfall og miljøpåvirkningen av avfall, særlig matavfall og tekstilavfall, og vil presentere et forslag til revidert direktiv for matavfall i andre kvartal 2023. Omtrent 20 % av all mat som produseres i EU blir avfall, utarmer naturressurser, undergraver økosystemer og bidrar til utslipp av klimagasser.

De vil i andre kvartal 2023 også foreslå nye regler for genredigering som skal bidra til et mer robust og bærekraftig matsystem gjennom innovative planteprodukter. Samtidig skal man opprettholde et høyt beskyttelsesnivå for menneskers og dyrs helse og for miljøet.

Presentasjon av forslag til en egen jordhelselov som ivaretar beskyttelse, bærekraftig forvaltning og restaurering av jordsmonn er også planlagt i andre kvartal 2023.

 

Stein Ivar Ormsettrød.
Matråd ved EU-delegasjonen i Brüssel, Stein Ivar Ormsettrød. Foto: Norges delegasjon til EU.