Evaluering av valglovens bestemmelser om assistanse til velgere med funksjonsnedsettelser

En ny rapport viser at ordningen med assistanse i valgavlukket er godt kjent i kommunene, men at det fremdeles er behov for opplæring og informasjon om hvordan denne rettigheten skal praktiseres.

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet er det gjennomført en evaluering av de såkalte assistansebestemmelsene i valgloven (valgloven §§ 8-4 og 9-5). Bestemmelsene fastsetter at velgere som på grunn av en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, har rett til assistanse når de stemmer. Velgeren kan få hjelp av en valgmedarbeider eller selv peke ut en hjelper til å assistere vedkommende i valgavlukket. Bestemmelsene ble vedtatt av Stortinget i 2021, etter et forslag fra departementet i Prop. 67 L (2020–2021). Departementet varslet i proposisjonen at praktiseringen av assistansebestemmelsene skulle bli evaluert. 

Evalueringen er gjennomført av NORCE i samarbeid med Institutt for Samfunnsforskning (ISF) i forbindelse med valget i 2023. Rapporten bygger på data fra spørreundersøkelser og intervjuer med både valgmedarbeidere i kommuner, velgere og interesseorganisasjoner. 

Velgerne som ble intervjuet mener tilgjengeligheten ved valg generelt bør styrkes. Flere velgere hadde også personlige historier om situasjoner der assistansebestemmelsen ikke er praktisert riktig.

Et stort flertall av kommunene svarte at de ikke opplevde utfordringer knyttet til praktiseringen av assistansebestemmelsene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023. Det var imidlertid 25 kommuner som svarte at de hadde utfordrende situasjoner, blant annet knyttet til spørsmål om hvorvidt velgeren virkelig trengte hjelp eller om velgerens assistent virkelig var selvvalgt.

Formålet med oppdraget var å få bedre innsikt i og forståelse for erfaringene både velgere og valgmedarbeidere har med praktiseringen. Valgdirektoratet vil følge opp evalueringen og foreslå tiltak som kan styrke både informasjonen til velgere med behov for assistanse og opplæringen til kommunene.