Pressemeldingar

Evaluering av finansieringssystemet for fagskulane

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Ein ny rapport viser at fagskulane meiner at finansieringssystemet er bygd opp på ein god måte, men dei ønsker seg meir føreseielege vilkår og meir ressursar til å vidareutvikle seg.

Stadig fleire går på fagskule, og regjeringa ønsker å styrke høgare yrkesfagleg utdanning. Som ein del av oppfølginga av stortingsmeldinga Fagfolk for fremtiden frå 2016 har Deloitte, på oppdrag frå Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) sett på korleis finansieringssystemet for fagskulane fungerer for dei ulike aktørane. Deloitte har òg sett på om systemet bidreg til arbeidet med å heve kvaliteten og om utdanningstilboda svarer på behovet i arbeidslivet.

Oppsummering av hovudfunna

  • Evalueringa peikar på at endringane som vart innførte i finansieringa av høgare yrkesfagleg utdanning som følge av fagskulemeldinga, har vore formålstenlege.

  • Ordninga med grunnfinansiering, eit resultatbasert insentiv og utviklingsmidlar som fagskulane kan søke på er gode, men sektoren meiner at nivået på finansieringa er for låg for å sikre nødvendig kvalitet framover.

  • Det er positivt at fylkeskommunane har forvaltningsansvaret på grunn av nærleiken til fagskulane og arbeidslivet, men det er òg nokre utfordringar når det gjeld kvalitet på og kor føre føreseieleg i forvaltninga er.

  • Deloitte peikar på at fagskulesektoren er positiv til at pengar blir konkurranseutsette, men meiner at delen prosjektfinansiering er for stor.

Deloitte kjem med ei rekke forslag med bakgrunn i hovudfunna. Det er forslag som gjeld endringar i driftstilskotet til fagskulane, forvaltninga til fylkeskommunane og samspelet mellom ulike tilskotsordningar.

 

Kunnskapsdepartementet vil, saman med HK-dir, involvere sektoren med i det vidare arbeidet med oppfølginga av evalueringa av finansieringssystemet.