Får ja til flytebrygger i Kragerø

Kommunal- og distriksdepartementet gir dispensasjon for å sette opp to flytebrygger på en øy i Kragerø. –Departementet har lagt vekt på at bryggene fungerer som bølgebrytere, og at tiltakshaveren på grunn av sin helsetilstand er avhengig av bryggene for å kunne bruke hytta si, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Departementet har i dag stadfestet Kragerø kommunes vedtak 7. desember 2022 om midlertidig dispensasjon for oppføring av to flytebrygger på en øy i Kragerø. Kommunen har som deler av sin begrunnelse for dispensasjonen vist til at en av tiltakshaverne på grunn av sin helsetilstand ikke kan benytte fritidseiendommen uten flytebryggene. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark påklaget vedtaket, og klagesaken er nå avgjort av departementet.

Sentralt for departementets vurdering av saken er at dispensasjonen er midlertidig for inntil ti år og at tiltaket er reversibelt. Det har vært et viktig moment i vurderingen at det ved dispensasjon er adgang til å vektlegge særskilte personlige og menneskelige hensyn, som for eksempel bevegelsesutfordringer grunnet alvorlig sykdom.

– Regjeringen er opptatt av en differensiert forvaltning av strandsonen. I dette området skal strandsonen generelt sett forvaltes strengt. Det skal like fullt gjøres en konkret vurdering av den enkelte sak, og i denne saken mener vi det er riktig å gi de særskilte personlige hensyn avgjørende vekt, sier Gjelsvik.

Departementets vedtak innebærer at det kan plasseres to flytebrygger på eiendommen i inntil ti år. Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages videre.

Vedtaksbrevet kan du lese her (PDF)