Færre sluttet på videregående under pandemien, men fortsatt flest som slutter på yrkesfag

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Mange fryktet at pandemien ville føre til at flere sluttet på videregående. Nye tall viser imidlertid at andelen elever som slutter aldri har vært lavere enn de to siste årene. Samtidig viser tallene at det er betydelig flere som slutter på yrkesfag enn på studieforberedende.

- Jeg er veldig glad for at andelen elever som slutter på videregående ikke har økt under pandemien. Det viser at lærerne og skolene har lykkes svært godt med å motivere og holde på elevene gjennom to vanskelige skoleår. Det er rett og slett imponerende å se hvordan både elever, lærere og skoleledere har taklet den krevende situasjonen de har stått i, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Tre prosent av alle elever i videregående opplæring sluttet i løpet av skoleåret 2020-21. Det er like mange som året før. Elever som i løpet av skoleåret bytter utdanningsprogram eller skole, regnes ikke med i denne statistikken.

Våren 2020 ble skolene stengt i midten av mars, og hele forrige skoleår ble preget av pandemi og en uforutsigbar hverdag for elever og ansatte. Til tross for dette viser tallene fra Udir at andelen elever som slutter aldri har vært lavere enn de to siste årene.

Se alle tallene fra Utdanningsdirektoratet her

- Det er viktig at vi ikke slår oss til ro med disse tallene. Vi vet at mange elever, særlig i områder med høyt smittetrykk, har hatt det vanskelig under pandemien. De vil trenge ekstra hjelp for å kunne gjennomføre, og den hjelpen skal de få, sier Brenna.

Vil øke gjennomføringen på yrkesfag

Kunnskapsministeren er også opptatt av den høye andelen elever på yrkesfag som slutter.

Totalt sluttet 5,1 prosent av elevene på yrkesfag mot 1,8 prosent på studieforberedende i løpet av forrige skoleår. Flest slutter på utdanningsprogrammet frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, men også innen helse- og oppvekstfag slutter over 4 prosent av elevene.

- Norge risikerer å mangle nesten 90 000 fagarbeidere i 2035. Det er bra at mange søker seg til yrkesfag, men vi må også jobbe for at disse ungdommene ikke dropper ut og at de lykkes i å få et fag- eller svennebrev, sier Brenna.

Mer praktisk læring i skolen

Hurdalsplattformen har omfattende ambisjoner for yrkesfagene. Allerede i grunnskolen skal elevene få mer praktisk og elevaktiv læring. 

- Plattformen vår er veldig tydelig på at vi vil ha mer praktisk læring inn i skolen. Elever lærer på ulike måter og det må skolen legge til rette for. En mer praktisk retta grunnskole kan også åpne får at flere velger yrkesfag på videregående, sier Brenna.

Noen elever har også et dårlig utgangspunkt når de begynner på yrkesfag. Dette vil den nye regjeringen ta tak i.

- Vi vet at mange sliter med motivasjonen på ungdomsskolen og at problemene som melder seg på videregående, ofte begynner allerede her. Å starte arbeidet med en ungdomsskolereform er en av de viktigste sakene jeg skal ta fatt på. Tidlig innsats er viktig for å unngå problemer senere i skoleløpet, sier Brenna.

Mangel på læreplass er også en årsak til at mange elever på yrkesfag ikke fullfører.

 -Denne regjeringen vil sikre læreplass for alle som er kvalifisert, og jobbe for flere læreplasser. I tillegg skal yrkesfagene få bedre utstyr, slik at opplæringen blir mer relevant for det arbeidslivet elevene etter hvert skal ut i, sier Brenna.

Fravær skyldes oftest sykdom

Utdanningsdirektoratet publiserer den 26. oktober også statistikk som viser at det registrerte fraværet har gått ned både i videregående opplæring og grunnskolen sammenlignet med før pandemien. Tallene kan imidlertid ikke sammenlignes med tidligere år fordi regelverket for føring av fravær ble endret på grunn av koronasituasjonen. Elever har kunnet bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved helserelatert fravær og dette fraværet har ikke blitt ført på elevenes vitnemål.  I denne statistikken er ikke dette fraværet tatt med.

Andelen elever på videregående skole som ikke får karakter i fag (ikke vurdert), holdt seg også stabil forrige skoleår til tross for koronasituasjonen.

- Nedgangen i fraværet som følge av endrede fraværsregler under pandemien tyder på at mye av fraværet normalt er helserelatert. Det er interessant å ta med oss når den nye regjeringen nå skal vurdere fraværsregelverket i videregående skole, sier kunnskapsministeren.

I Hurdalsplattformen sier regjeringen at den vil bedre dagens fraværsregelverk slik at det blir mindre rigid og byråkratisk, mer rettferdig for elevene og legger opp til økt gjennomføring.