Fem millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak i hele Norge

Lokale bidrag og initiativ bidrar til å øke trafikksikkerheten over hele landet. Derfor deler Samferdselsdepartementet ut fem millioner kroner til små og store lokale trafikksikkerhetstiltak.

– Det er et felles ansvar at vi alle skal kunne ferdes trygt i trafikken. Vi ønsker å støtte gode lokale initiativ som kan bidra til at vi når nullvisjonen, og i år deler vi ut fem millioner kroner til 30 prosjekter i ulike deler av landet. Vi har prioritert å støtte prosjekter som er innenfor de ulike satsingsområdene vi har på trafikksikkerhet, blant annet barn og unge, MC, eldre og syklister, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementets tilskuddsordning til trafikksikkerhetstiltak er en del av regjeringens satsing på trafikksikkerhet.

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. For at vi skal klare å redusere tallet på drepte og skadde i trafikken, er lokale initiativ og bidrag, lik de som har fått tilskudd i år, svært viktige, sier Nygård.

I år har disse prosjektene fått midler:

Ve skoles trafikkutvalg i Agder tildeles 127 000 kroner til å dele ut reflekser i forbindelse med deres fire trafikksikkerhetsarrangementer på skolen i 2024. Arrangementene er knyttet opp mot utfordringer ved de forskjellige årstidene og med søkelys på trygg ferdsel i trafikken.

Ås kommune tildeles 150 000 kroner for å gi opplæring til skolebarn om trafikksikkerhetsutfordringer ved anleggstrafikk og anleggsområder. Det er i Ås kommune planlagt en rekke utbygginger i årene fremover, som vil føre til økt tungtrafikk på skoleveier for barn i kommunen.

Senior MC avdeling Rogaland tildeles 90 000 kroner i støtte til førerutviklingskurs på KNA Raceway i Sokndal. Kurset er et lavterskeltilbud for motorsyklister og målet er å bedre trafikksikkerheten gjennom å opprettholde og forbedre motorsyklistenes holdninger og kjøreferdigheter.

Trygg MC tildeles 43 000 kroner i støtte til kjøretrening for motorsyklister på Rudskogen. Trygg MC avholder et lavkostarrangement for motorsyklister av begge kjønn i alle aldre. Formålet er å redusere antallet drepte og skadde MC-førere ved fokus på å bedre egne kjøreferdigheter.

Molde kommune tildeles 200 000 kroner for å gjennomføre sykkelopplæring på skolene i sentrumsområdet i Molde. Målet for prosjektet er å sette søkelys på trygg ferdsel på sykkel og hvordan elevene skal forholde seg til andre trafikanter når de sykler i trafikkbildet. Forskjellen på vanlig sykkel og el-sykkel skal også belyses.

Åseral frivillighetssentral i Agder tildeles 55 000 kroner for å gjennomføre kjør med promillebriller-dag på lukket område, og for å fortsette å fremme budskapet om å bruke håve på vei og hei i lokalsamfunnet og blant unge i Åseral.

Stiftelsen brannbamsen Bjørnis tildeles 400 000 kroner for å produsere refleksvester som skal deles ut til barnehagebarn. Lokale brannvesen som stiftelsen samarbeider med, skal dele ut refleksene i sine nærområder og gjennomføre holdningsskapende dialog med barnehagebarna.

Jordet ATV support tildeles 300 000 kroner til atferdsrettet sikkerhetskurs for unge ATV-førere. Målet med kurset er å bidra til tryggere ungdom i trafikken gjennom bevisstgjøring av faremomenter og refleksjon over holdninger til egen atferd. Kurset skal fremme trygge verdier for et sikrere liv på veien og i terrenget for unge førere at ATV, UTV og andre kjøretøy.

Pensjonistforbundet, Statens vegvesens pensjonistforbund og Politiets pensjonistforbund tildeles 400 000 kroner i støtte til prosjektet gangvennlige lokalsamfunn. Prosjektet har utviklet en veileder for å kartlegge muligheter og begrensninger som finnes i de omgivelsene der eldre fotgjengere ferdes, og ønsker å nå flere i målgruppen gjennom årets tiltak.

Norges lastebileier-forbund tildeles 350 000 kroner til trafikksikkerhetsarbeid rettet mot barn og ungdom gjennom prosjektet Venner på veien. Gjennom 20 år har Norges Lastebileier-Forbund reist rundt for å bevisstgjøre barn om farene ved lastebilens blindsoner for å gjøre dem tryggere i trafikken.

FAU Auglend skole tildeles 17 000 kroner til å gjennomføre refleks- og holdningskampanje rettet mot foreldre og barn på skolen. Målet er at flere av skoleelevene skal bruke refleks og få kunnskap om hvordan man kan være synlig og ferdes tryggest mulig i trafikken.

MA – rusfri trafikk tildeles 150 000 kroner for å utvikle og gjennomføre en digital kampanje, særlig rettet mot julebordsesongen og dagen derpå-promille. Målet med kampanjen er å bidra til holdningsendring samt øke kunnskapen i befolkningen om alkoholens forbrenningstid.

Norges bygdeungdomslag tildeles 130 000 kroner for å utvikle og gjennomføre en digital kampanje rettet mot bygdeungdom. Målet for kampanjen er å øke bygdeungdoms bevissthet rundt trygg ferdsel i trafikken både som fotgjenger og sjåfør.

Tomter lokalråd tildeles 75 000 kroner for å arrangere trafikksikkerhetsdagen på Tomter. Målet for dagen er å skape bevissthet og holdningsendring rundt bruken av refleks og synlighet i trafikken hos innbyggerne i Tomter, særlig barn, unge og pendlere.

MIND-senteret i Bodø tildeles 400 000 kroner til å starte opp et undervisningsopplegg med VR-briller. Senteret skal reise ut til skoler i fylket og møte ungdom for å gjennomføre undervisning om trafikksikkerhet.

MA – rusfri trafikk Vestfold tildeles 20 000 kroner for å dekke utgifter knyttet til å stå på stand. Organisasjonen skal delta på to bilmesser og ha stand på tre kjøpesentre hvor de deler ut reflekser og lar publikum prøve promillebriller.

Trygg Trafikk opplæring og Trygg Trafikk Telemark tildeles 250 000 kroner til å utvikle en digital, åpen og gratis lærebok om ungdom, risiko og trafikk, kalt Underveis 2.0. Det er en digital lærebok tilpasset ungdomsskole og videregående opplæring bestående av korte animasjonsfilmer med tilhørende oppgaver og veiledninger.

FAU Regnbuen barnehage tildeles 12 000 kroner til å gjennomføre en trafikksikkerhetsdag for barna i barnehagen. Midlene skal gå til trafikkopplæringsmidler, lærebøker og annet relevant materiell.

Haugesund kommune tildeles 100 000 kroner for å gjennomføre aksjon vikeplikt. Svært mange av ulykkene i kommunen de siste to årene skyldes brudd på vikeplikt fra både bilister, motorsyklister og syklister. Kommunen skal lage plakater, bannere og film som publiseres i sosiale medier, på kommunens nettside, kinoreklamer og skjermer i gågaten.

Nullvisjon Agder tildeles 400 000 kroner for å gjennomføre en reflekskampanje i Agder. Agder ligger helt i bunnsjiktet i bruken av refleks blant befolkningen og organisasjonen ønsker derfor å lage informasjonsfilmer om refleksbruk og dele ut reflekser.

Vinger mekk og moro tildeles 15 000 kroner til å kjøpe inn reflekser og utstyr for logotrykking. Organisasjonen er en ungdomsklubb for barn og unge med interesse for mekking, skruing og motor.

NMCU tildeles 280 000 kroner til å følge opp tiltak 94, 96 og 97 i tiltaksplanen for trafikksikkerhet på vei 2022-2025. Dette er tiltak som organisasjonen har forpliktet seg til og som er særlig rettet mot MC-førere og MC-sikkerhet. De tre tiltakene er forebygging av ulykker der motorsyklister kjører i følge, informasjon til kunder ved kjøp av hjelm og sikkerhetsbekledning og tiltak rettet mot motorsyklister i alderen 45 – 54 år.

WIMA Norway tildeles 120 000 kroner til å gjennomføre rustløserkurs for motorsyklister knyttet til utfordringer ved sesongstart. Kurset er spesielt rettet mot kvinnelige motorsyklister i alle aldre, og har som formål å øke trafikksikkerheten for motorsyklister.

Hornnes barneskole tildeles 100 000 kroner for å etablere sykkelbane i skolegården og merke opp eksisterende hjertesone. Sykkelbanen skal brukes når elevene på skolen tar sykkellappen og til å gjøre elevene kjent med trafikkregler, skilt og hvordan man skal opptre i trafikken. 

Stiftinga Hamre grendaskule tildeles 76 000 kroner for å etablere et gjerde mellom skolens uteområde og fylkesveien som ligger ved siden av. Tiltaket skal øke sikkerheten til barna på skolen ved å forhindre at de kommer seg ned til veien.

Norges Cykleforbund tildeles 150 000 kroner til å gjennomføre prosjektet Sykkelkids i Bergen og Vestland fylke. Prosjektet skal øke trafikksikkerheten til barn som sykler og gi dem gode og trygge vaner de kan ta videre med seg i livet.

Miljøagentene tildeles 150 000 kroner til prosjektet Beintøft 2024. Beintøft er Norges største gå-til-skolen-kampanje og i løpet av tre uker i september deltar elever fra 1.- 7. trinn fra hele landet i kampanjen. Kampanjens hovedmål er å få til en varig økning i andelen av barn som går, sykler eller reiser kollektivt til skolen. Kampanjen skal føre til oppmerksomhet rundt en tryggere skolevei, mindre forurensning og bedre folkehelse.

Tangenlia vel og veilag tildeles 220 000 kroner til å bytte ut og sette i stand veilysene i gaten. Veien brukes flittig av skolebarn og binder kyststien sammen med nærliggende lysløyper som benyttes av lokale idrettslag.

Burfjord idrettslag tildeles 70 000 kroner for å etablere lyspunkter på parkeringsplassen i idrettsparken. Inngangsområdet og parkeringsplassen har begrenset belysning, som gir svekket oversikt for både gående og syklende. 

Trafikkatferd.no tildeles 150 000 kroner til å øke den faglige kvaliteten og deltagelsen på sine samlinger. Trafikkatferd.no er et samarbeidsforum for personer som driver utøvende holdningsarbeid mot ulike trafikantgrupper over hele landet.

Om tilskuddsordningen:

Siden 2013 har Samferdselsdepartementet administrert en tilskuddsordning til trafikksikkerhetstiltak. Ordningen har vært rettet mot lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte initiativ og engasjement i arbeidet med økt trafikksikkerhet i tråd med det overordnede målet om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken – nullvisjonen.