Fiskekvoter på agendaen

I forbindelse med vedtaktet av den foreløpige TAC (totalkvote -total allowable catch)- og kvoteforordningen for 2010 omhandler mange av uttalelsene fra EU-institusjonene forholdet til Norge. Les mer om dette og oppsummering av rådsmøtet for EU fiskeri- og landbruksministre i denne rapporten skrevet av fiskeriråd Paul Oma.

Det ble avholdt ministerrådsmøte for fiskeri- og landbruksministre i Brussel 18. januar 2010. Det var kun ett fiskeripunkt på saklisten, og det inngikk som en del av det spanske formannskapets presentasjon av sitt arbeidsprogram for første halvår 2010. Programmet som ble omtalt i EU-delegasjonens rapport ble tatt til etterretning av Rådet. Rådets pressemelding kan du lese her.

Som en ser av pressemeldingen har Rådet ved skriftlig prosedyre 14. januar 2010 vedtatt den foreløpige TAC(totalkvote -total allowable catch)- og kvoteforordningen for 2010. Foreløpig i den forstand at alle kvoter med relevans for det bilaterale forholdet mellom Norge og EU er fastsatt på 65 prosent av kvotenivået for 2009. Forordningen finner en på lenken under. Forordningen er enda ikke offentliggjort i EUs rettstidende (OJ), men det forventes at det skjer i løpet av kort tid.

TAC og kvoteforordningen
I forbindelse med vedtaket av TAC- og kvoteforordningen ble det også vedtatt uttalelser fra medlemslandene, samt Rådet og Kommisjonen. Disse kan en lese på lenkene under. Av spesiell interesse for Norge viser en til Portugals uttalelse hvor en krever at Kommisjonen sørger for at Portugal får fiske sitt ufiskede kvantum av torsk i Svalbardsonen i 2009 i 2010. Som kjent ble EUs fiske i Svalbardsonen stoppet av Norge før Portugal hadde fisket den kvoten EU hadde tildelt dem i 2009.

Medlemslandenes uttalelser kan leses her

Mange av uttalelsene til Rådet og Kommisjonen omhandler forholdet til Norge. Her viser en spesielt til uttalelsen (nr. 15) om makrell, hvor en uttaler at hvis Norge overfører ufiskede makrellkvoter i 2009 til 2010, vil EU gjøre det samme. Dette gjelder EUs ufiskede makrellkvote i NØS. Utover dette har Rådet og Kommisjonen mange uttalelser som omhandler forholdet til Norge. Uttalelse nr. 14 omhandler lisensnekt til norske og færøyske fartøyer inntil bilaterale kvoteavtaler for 2010 er på plass. Det er også uttalelser om ”sørlig komponent” av makrell og kost-nyttebetraktninger vedrørende forhandlingene med Norge.
Rådets og Kommisjonens uttalelser:

Til toppen