Flere elever mobbes på alle trinn

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Mobbetallene for skolen øker på alle trinn, viser Elevundersøkelsen som publiseres i dag. 1 av 10 elever på 7. trinn svarer at de har vært utsatt for mobbing.

– Barna våre må ha det bra og være trygge, for å lære. Dette er alvorlige tall. Min klare beskjed til alle som jobber med barn i våre skoler er at de må gå inn i tallene og diskutere hvordan man kan jobbe med et godt og trygt skolemiljø på sin skole. Elevene har krav på et trygt skolemiljø, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

I dag offentliggjør Utdanningsdirektoratet funn fra Elevundersøkelsen 2022. Om lag 460 000 elever svarte på årets undersøkelse, som er rekordhøyt antall. Undersøkelsen gjennomføres fra 5. trinn til og med siste året på videregående skole, og den er obligatorisk på 7. trinn, 10. trinn og Vg1.

Over 8 av 10 trives på skolen, men andelen elever som opplever mobbing øker på alle trinn, sammenlignet med 2021. Kunnskapsministeren mener at arbeidet med å motvirke mobbing må stå øverst på dagsorden for alle som jobber i og med skole.

– Jeg har bedt om mer informasjon fra statsforvalterne om mobbesakene som blir meldt inn for å se om det finnes noen mønstre. Jeg vil ta opp disse tallene i møtene jeg skal ha framover med skole-Norge, på skolebesøk, i samtaler med elever og ansatte, i møter med ulike organisasjoner, og med Utdanningsdirektoratet og statsforvaltere, sier Brenna.

Undersøkelsen viser at:

  • De fleste elevene rapporterer om et godt læringsmiljø med høy trivsel, støtte fra lærerne, faglig utfordring og mestring.
  • Andelen elever som opplever mobbing øker på alle trinn sammenlignet med i fjor. Økningen på 10. trinn og Vg1 skjer etter flere år med avtagende mobbing, mens andelen som opplever mobbing på 7. trinn har økt siden 2018.
  • Elevenes motivasjon går ned på 7. og 10. trinn.

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø. Det er i Norge lovfestet at skolene skal ha nulltoleranse mot mobbing. Mange skoler jobber godt for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing. Hvis elever opplever at skolen ikke tar en skolemiljøsak alvorlig, oppfordrer kunnskapsministeren til å kontakte statsforvalteren.

Lavere motivasjon og trivsel på 7.trinn

Elevundersøkelsen viser en svak nedgang fra år til år siden 2016 i trivsel og motivasjon på 7. trinn. Denne nedgangen ser vi også i 2022.

– Disse problemene må vi ta tak i før de blir til større utfordringer senere i utdanningsløpet. Selv om de fleste elever trives på skolen, ser jeg med bekymring på nedgangen i elevenes motivasjon og deres opplevelse av skolemiljøet. For mange elever går fortsatt ut av ungdomsskolen med resultater som kan gjøre veien videre krevende.

Elevenes skolemiljø er en viktig del av arbeidet med en stortingsmelding om 5.-10. trinn som regjeringen har satt i gang. Målet med meldingen er å utvikle en skole som i større grad ivaretar og styrker elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling.

Flest elever på yrkesfag liker skolearbeidet

54 prosent av elevene på yrkesfag svarer at de liker skolearbeidet godt. Dette er 13 prosentpoeng mer enn på studieforberedende (41 prosent). Andelen er høyest blant elever på elektro og datateknologi og håndverk, design og produktutvikling.

– Regjeringen har et mål om at det skal være god trivsel i videregående opplæring. Trivsel avler motivasjon og mestringsfølelse – og gjør at flere får mulighet til å fullføre og bli kvalifisert til læreplass, arbeid, utdanning og livslang læring. Dette er positive resultater, sier Brenna.

Se flere tall og mer informasjon på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Om elevundersøkelsen

  • Elevundersøkelsen er en årlig spørreundersøkelse som er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1, men kan gjennomføres fra 5. trinn til og med Vg3. Elevene får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen
  • Gir lærere, skoleleiere og skoleeiere informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen.
  • Om lag 460 000 elever svarte på undersøkelsen høsten 2022. Dette er det høyeste tallet registrert noen gang.