Flere ofre for menneskehandel kan få oppholdstillatelse

Justis- og beredskapsdepartementet endrer reglene slik at flere ofre for menneskehandel, som har avgitt forklaring for retten eller politiet, kan få opphold i Norge.

– Vi vil straffe bakmennene som utnytter andre mennesker på det groveste, og vil hjelpe ofrene for denne kyniske kriminaliteten. Jeg mener at endringene vi nå gjør vil gi ofrene for menneskehandel en økt trygghet, samtidig som vi legger til rette for straffeforfølgning av bakmenn, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Frem til i dag har ofre som bryter med bakmennene og vitnet i en straffesak om menneskehandel eller hallikvirksomhet, blitt gitt en særskilt adgang til opphold i Norge. Endringene innebærer at et offer for menneskehandel kan få oppholdstillatelse uavhengig av hva slags straffesak han eller hun har avgitt forklaring i, og ikke bare i en straffesak om menneskehandel eller hallikvirksomhet som nå. Forklaringen må likevel ha sammenheng med at utlendingen har vært et offer for menneskehandel.

Samtidig utvides adgangen til å realitetsbehandle asylsøknader fra ofre for menneskehandel. Etter dagens regelverk unntas allerede asylsøknader fra Dublin-prosedyre der søkeren har avgitt vitneforklaring som fornærmet i sak om menneskehandel, slik at søknaden kan realitetsbehandles i Norge. Gjennom instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) utvider departementet denne unntaksmuligheten til også å gjelde der søkeren har hatt en begrenset oppholdstillatelse som offer for menneskehandel i forbindelse med etterforskning av straffesak. Dette innebærer at ofre for menneskehandel som har bodd lovlig i Norge, har anmeldt «bakpersoner» og kan være i gang med rehabilitering i Norge, ikke får sin søknad om asyl avslått uten realitetsbehandling.

Endringene trer i kraft umiddelbart.

Forslaget er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 123 (2015–2016), regjeringens handlingsplan mot menneskehandel tiltak 8 og Granavolden-plattformen.