Flere på jobb i barnehager i levekårsutsatte områder

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil endre barnehageregelverket slik at kommunene kan bruke mer penger på barnehager i levekårsutsatte områder.

Bilde av Tonje Brenna på Grunerhagen barnehage
Foto: Kunnskapsdepartementet

– Om vi skal utjevne sosiale forskjeller, kan vi ikke fortsette å fordele barnehagebudsjettet likt mellom barnehagene. Vi må i stedet bruke mer av pengene på barna med de største behovene. Dagens regelverk er til hinder for en slik positiv forskjellsbehandling og dermed for å utjevne sosiale forskjeller, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

I dag er det flere kommuner som ønsker å bevilge ekstra penger til enkeltbarnehager, for eksempel til bedre bemanning og økt kompetanse i barnehager i levekårsutsatte områder. Men den borgerlige regjeringen fjernet muligheten for å la kommuner holde de dyreste barnehagene utenom tilskuddsgrunnlaget. Dagens regelverk gjør det dermed ekstra dyrt og vanskelig å gi ekstra penger til barnehager i levekårsutsatte områder.

– Det er en stor utfordring at mange barn ikke lærer seg norsk språk tidlig nok, noe som igjen får store konsekvenser for både skolegang og sosiale relasjoner. Derfor er det viktig at kommuner som vil satse ekstra på barnehager i levekårsutsatte områder, får mulighet til det. Det vil gi likere muligheter for barna og være et viktig grep for å jevne ut sosiale forskjeller i samfunnet, sier Brenna.

Svakheter med dagens regler

Med dagens regler får private barnehager tilskudd som gjenspeiler gjennomsnittskostnaden for å drive en kommunal barnehageplass. Hvis en kommune ønsker en mer bemanning ved én kommunal barnehage, vil det øke gjennomsnittlige kostnader til de kommunale barnehagene, og innebære at alle de private barnehagene i kommunen får mer i offentlig tilskudd.

– Vi kan ikke ha det sånn at en kommune som ønsker å satse mer på barnehager i levekårsutsatte områder, må gi mer penger til private barnehager i en helt annen del av byen. Det er heller ikke greit at distriktskommuner som ønsker å bruke mer penger for å sikre barnehagetilbud der det ikke bor så mange, må øke tilskuddene til alle private barnehager, inkludert sentrumsnære barnehager som ikke har de samme smådriftsulempene, sier Brenna.

Vil holde kostnadskrevende barnehager utenfor tilskuddsberegning

Frem til 2016 kunne kommunene holde barnehager som var dyrere i drift utenom tilskuddsgrunnlaget for private barnehager. Da kunne barnehager som hadde minst 25 prosent høyere kostnader enn gjennomsnittet i kommunale barnehager, bli holdt utenfor beregningen.

Utdanningsmyndighetene jobber nå med nye regler og vurderer hva den nye prosentsatsen bør være. Regjeringen tar sikte på å sende et forslag på høring før sommeren, slik at nye regler kan tre i kraft fra 1. januar 2023.

– Vi vil gjøre det lettere for kommunene og lokalpolitikerne å tilpasse barnehagetilbudet ut fra lokale forhold og behov. Vi vet at mange kommuner har ønsket å endre reglene, og nå følger vi opp, sier Brenna.

Bilde av Tonje Brenna i Grunerhagen barnehage
Foto: KD