Flere pasienter skal få sin sak vurdert av Ekspertpanelet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Ekspertpanelet kan gi personer med alvorlig livsforkortende sykdom en ny vurdering av behandlingsmuligheter. Nå får helseregionene i oppdrag å følge opp evalueringen av Ekspertpanelet. Endringene skal bidra til at flere pasienter kan få sin sak vurdert av panelet.

– Regjeringen ønsker en sterk offentlig helsetjeneste, som sørger for trygghet i hverdagen og tilgang på helsehjelp av høy kvalitet. Ekspertpanelet kan bidra til både trygghet og kvalitet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– I dag har jeg gitt de regionale helseforetakene et oppdrag om å gjennomføre flere endringer i ordningen. Endringene skal bidra til at flere pasienter kan være trygge på at deres sak er grundig vurdert, understreker hun.

Endringer i Ekspertpanelet

De nye endringene medfører at Ekspertpanelets sammensetning skal utvides med en nevrolog.

Dagens veiledende grense på forventet levetid på ett år erstattes med et utgangspunkt der alle behandlingsalternativer er utprøvd uten tilstrekkelig effekt, og at pasienten har en alvorlig tilstand. Disse to endringene vil blant annet åpne for at pasienter med ALS kan få sin sak vurdert.

Ekspertpanelet kan ikke gi råd om behandling som er under vurdering i system for Nye metoder, eller der Beslutningsforum har sagt nei til innføring av en metode for det aktuelle bruksområdet. Dette er en videreføring av gjeldende mandat.  

Vurderer tekniske løsninger

De regionale helseforetakene skal vurdere alternative tekniske løsninger for henvisning av pasienter til Ekspertpanelet.

Helse og omsorgsdepartementet gir tilslutning til fagdirektørenes forslag om at pasientens situasjon og behandlingsmuligheter først gjennomgås i regionen, før saken sendes Ekspertpanelet. Departementet vurderer at dette er en videreføring av gjeldende mandat.

– Det er helseregionene som gjennom sin basisbevilgning finansierer Ekspertpanelet. Endringene innebærer at det må settes av mer ressurser til Ekspertpanelet, også slik at Ekspertpanelets etablerte praksis med rask og kompetent vurdering av henvisninger fortsetter. Evalueringen trekker opp enkelte juridiske problemstillinger. Departementet vil komme tilbake til disse i et rundskriv, sier Kjerkol.

Om evalueringen av Ekspertpanelet

Evalueringen er gjennomført på bakgrunn av et oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet i 2021. Evalueringen hadde tre hovedformål: å evaluere Ekspertpanelets aktivitet, vurdere endringer i mandatet for Ekspertpanelet og vurdere hvordan pasienter med ALS skal bli omfattet av ordningen. I tillegg ble det gjort en vurdering av Ekspertpanelets juridiske status, og særlig spørsmålet om Ekspertpanelets rådgivning er å regne som helsehjelp eller ikke.

Ekspertpanelet har siden oppstart i 2018 gitt råd til 435 pasienter med en alvorlig sykdom med kort forventet levetid. Fra 2020 til 2021 var det en markant økning i antall saker. Evalueringen viser at det har vært en økning i saker hvor det blir gitt råd om ytterligere behandling, og en nedgang i saker der det ikke finnes tilgjengelig behandling. I om lag 20 prosent av sakene hvert år er det gitt råd om behandling med legemidler utenfor godkjent indikasjon, såkalt off-label behandling.