Evaluering av Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten

PwC har fått i oppdrag av Helse Vest å evaluere Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten. Basert på observasjoner og innspill som er blitt innhentet gjennom spørreundersøkelse, intervju og andre datakilder konkluderer PwC med at Ekspertpanelet har levert i henhold til mandatet.

Evalueringen er gjennomført på bakgrunn av et oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet i 2021. Evalueringen hadde tre hovedformål:

  • å evaluere Ekspertpanelets aktivitet,
  • vurdere endringer i mandatet for Ekspertpanelet og
  • vurdere hvordan pasienter med ALS skal bli omfattet av ordningen.

I tillegg ble det gjort en vurdering av Ekspertpanelets juridiske status, og særlig spørsmålet om Ekspertpanelets rådgivning er å regne som helsehjelp eller ikke.

Ekspertpanelet har siden oppstart i 2018 gitt råd til 435 pasienter med en alvorlig sykdom med kort forventet levetid. Fra 2020 til 2021 var det en markant økning i antall saker. Evalueringen viser at det har vært en økning i saker hvor det blir gitt råd om ytterligere behandling, og en nedgang i saker der det ikke finnes tilgjengelig behandling. I om lag 20 prosent av sakene hvert år er det gitt råd om behandling med legemidler utenfor godkjent indikasjon, såkalt off-label behandling.