Fødetilbudet i Kristiansund og Nordmøre

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringens mål om fødeavdeling i Kristiansund står ved lag. Helseministeren konstaterer at Helse Midt-Norge har fulgt opp stortingets anmodningsvedtak, men har ikke lykkes med å rekruttere tilstrekkelig med fagpersonell for å sikre stabil drift på en faglig forsvarlig fødeavdeling i Kristiansund. Avdelingen vil bli gjenåpnet dersom et faglig forsvarlig tilbud kommer på plass, men helseministeren vil ikke instruere helseforetaket til en gjenåpning uten at grunnlaget for faglig forsvarlig drift er tilstede.

Helseministeren konstaterer at Helse Møre og Romsdal etter forsøket på å gjenåpne fødetilbudet i Kristiansund, ønsker å fokusere på et samlet faglig godt fødetilbud i helseforetaket.

Helseministeren ber helseforetaket komme tilbake med en plan for hvordan kan man styrke tilbudet for fødende og innen barselomsorgen på Nordmøre nå og etter 2025. Herunder skal det vurderes muligheten for:

 • Utvidet følgetjeneste
 • Svangerskapspoliklinikk
 • Tilbud om ekstra svangerskapsundersøkelse
 • Ekstra ultralydundersøkelse for alle gravide
 • Hvordan et godt fødetilbud i Kristiansund skal videreføres etter 2025, herunder vurdering av en egen fødeavdeling i Kristiansund, i tråd med Hurdalsplattformen 

Helseministeren ber videre helseforetaket komme tilbake med en plan for å styrke tilbudet ved Kristiansund sykehus. En slik plan skal blant annet vurdere muligheten for:

 • Styrking av de polikliniske funksjonene ved Kristiansund sykehus med flere spesialister, herunder i alle indremedisinske fag, nevrologi, hud, øre-nese-hals og øye
 • Dagbehandling med tilbud om medikamentell kreftbehandling, øyeinjeksjoner og dialyse, samt dagkirurgi
 • Palliative tjenester og pusterom for kreftpasienter
 • Tarmscreeening
 • Ortopedisk dagkirurgisenter med billeddiagnostisk senter
 • Kirurgisk og urologisk poliklinikk
 • Laboratorietjenester
 • BUP og DPS
 • Læring- og mestringstilbud
 • Rekrutteringspakke for eksempel for spesialister, gynekologer, spesialsykepleiere
 • Øvrige funksjoner som kan bidra til å styrke Kristiansund sykehus

Regjeringen setter av 25 millioner kroner i budsjettet for 2023 for å styrke tilbudet for fødende og barselomsorgen i regionen, samt tilbudet ved Kristiansund sykehus.