Nye regler om foreldelse og klageadgang i erstatningssaker fra 1. juli

Endringene skal styrke rettssikkerheten for veteraner med psykiske belastningsskader

Endringene skal styrke rettssikkerheten for veteraner med psykiske belastningsskader

1. juli trådte endringer i forsvarsloven i kraft. Lovendringene medfører en klageordning for saker om erstatning for psykiske belastningsskader etter forsvarsloven § 55. Det betyr at veteraner som er påført en psykisk belastningsskade som følge av tjeneste i en internasjonal operasjon fra og med 1. januar 2010 vil få mulighet til å påklage vedtaket fra Statens pensjonskasse. Dette vil sikre likebehandling av veteraner skadd før og etter skjæringstidspunktet i 2010.

Lovendringene innebærer også nye regler om foreldelse i saker om erstatning og kompensasjon for psykiske belastningskader som følge av deltakelse i en internasjonal operasjon. De nye reglene skal gjøre det lettere for veteraner med psykiske belastningsskader å søke om erstatning i tide. De nye reglene skal gjelde både for veteraner skadd før og etter 2010.

De nye reglene innebærer at foreldelse i de fleste tilfeller vil inntreffe på et senere tidspunkt enn det som var tilfelle etter de gamle reglene.

Endringen i foreldelsesreglene gjelder også bakover i tid. Det betyr at skadelidte som tidligere har fått sin sak om kompensasjon behandlet, og som har fått avslag på bakgrunn av foreldelse alene, nå kan kreve saken sin gjenopptatt av klagenemnda. Saken vil da vurderes på nytt.

Muligheten for å få saken sin gjenopptatt gjelder kun i saker der kravet er avslått på bakgrunn av foreldelse alene. Det betyr at dersom klagenemnda er kommet til at vilkårene for erstatning uansett ikke foreligger, vil det ikke være grunnlag for gjenopptak.

For nærmere informasjon om bakgrunnen for lovendringene, se https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-59-l-20202021/id2791081/