Føreslår å forlenge midlertidig koronalov for barnevernet og fylkesnemnda

Informasjon om koronasituasjonen endrar seg raskt og kan derfor vere utdatert.

Sjekk temasida Koronasituasjonen for siste nytt frå regjeringa, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og reglar om koronaviruset. 

For å avhjelpe konsekvensar av utbrotet av covid-19, sender departementet på høyring forslag om å forlenge den midlertidige lova om tilpassingar i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda til 1. november 2021.

Covid-19 er ein trussel mot folkehelsa. Sjølv om vaksineringa har starta, vil det ta tid å vaksinere befolkninga og det kan oppstå nasjonale og lokale utbrot, også etter at mange er vaksinert. Smitteverntiltak kan hindra ordinær saksavvikling i fylkesnemndene og drift i barnevernet også i tida framover.

Departementet meiner difor det er naudsynt å vidareføre reglane om fjernmøte og delvis skriftleg behandling i fylkesnemnda, for at fylkesnemnda fortsett kan handsama saker på ein trygg og forsvarleg måte og samstundes ta omsyn til smittevern.

Det er òg naudsynt å vidareføre dei midlertidige reglane om flytting av eit barn frå ein institusjon på grunn av covid-19 og moglegheita for digitale tilsyns- og oppfølgingssamtalar. Dette er viktig rettstryggleiksgarantiar for barn i fosterheim og institusjon.

Barnevernet og fylkesnemnda skal nytte barnevernlova sine ordinære reglar dersom det er mogleg. Den midlertidige lova kan berre brukast når det er naudsynt på grunn av covid-19 og når lovas andre strenge krav er oppfylte.

Departementet føreslår å forlenge reglane til 1. november 2021. Dersom konsekvensane av utbrotet av covid-19 endrar seg, og det ikkje lenger er behov for lova, vil Stortinget kunne oppheve lova på eit tidlegare tidspunkt.

Frist for å gi høyringssvar er 1. februar 2021.