Foreslår å overføre ansvaret for helsetilbudet ved utlendingsinternatet til kommunehelsetjenesten

Regjeringen foreslår at ansvaret for å ha tilbud om helse- og omsorgstjenester for utlendinger som oppholder seg ved Politiets utlendingsinternat blir lagt til kommunen der internatet ligger.

Forslaget er en oppfølging av et anmodningsvedtak fra Stortinget, og påfølgende oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet til Politidirektoratet og fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet om å utrede overføring av helsetjenestene.

Frem til nå har Politiets utlendingsenhet sørget for helsetilbudet ved utlendingsinternatet gjennom avtale med en privat tilbyder. Dette har blitt kritisert og det er pekt på at helsepersonellet lett kommer i en dobbeltrolle ved at de ikke har en tilstrekkelig uavhengig rolle fra politiet. Eksempelvis påtar legene seg oppgaver som sakkyndige ved at de avgir erklæringer om hvorvidt en utlending uten lovlig opphold i Norge er i helsemessig god nok stand til å bli tvangsreturnert.

Alle som søker og får avslag på beskyttelse (asyl) plikter å forlate Norge innen en utreisefrist. Det finnes gode økonomiske støtteordninger for dette. Lengre opphold ved utlendingsinternatet kan dermed bli unngått ved at personer forlater landet på egen hånd

Politiets utlendingsinternat (politiet.no) er lokalisert på Trandum i Ullensaker kommune, i tillegg til en mindre enhet for barn og barnefamilier på Haraldvangen i Hurdal kommune.

Ingen endring i rett til helse- og tannhelsehjelp

Regjeringens forslag innebærer ingen endringer i retten til helse- og tannhelsehjelp for utlendinger som oppholder seg ved utlendingsinternatet, og det får heller ingen konsekvenser for spesialisthelsetjenesten.

Forslaget sørger for at rollen til helsetilbyderne ved utlendingsinternatet blir tydelig, og det bidrar dermed til å styrke norske myndigheters legitimitet i utlendingspolitikken, samt tilliten til helsetjenesten.

De berørte kommunene har vært involvert i utredningen av ansvarsoverføringen og kostnadsberegningen. Kommunene vil bli kompensert fullt ut for de nye oppgavene.

Bred høring

Det ble tidligere i år gjennomført en bred høring av regjeringens forslag, og alle høringsinstanser som uttalte seg om spørsmålet støttet forslaget om å overføre ansvaret for helsetilbudet til internerte til kommunen.

I høringsnotatet var det også tatt inn forslag til justering av utlendingsinternatforskriften (lovdata.no) som følge av ansvarsoverføringen. Denne endringsforskriften vil bli fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet.