Foreslår enklere regler for tilskudd til pensjonistenes organisasjoner

Regjeringen vil forenkle tilskuddsordningene for frivillige organisasjoner. Arbeids- og sosialdepartementet sender nå på høring forslag til endret regelverket for tilskudd til pensjonistenes organisasjoner.

Forslaget skal harmonisere regelverket for tilskudd til pensjonistenes organisasjoner med de nye definisjonene og dokumentasjonskravene som i hovedsak allerede er innført for andre statlige tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner. Kulturdepartementet sendte 4. desember 2015 på høring forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlemmer og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Høringsforslaget vedrørende tilskudd til pensjonistenes organisasjoner er en oppfølging av Kulturdepartementets konklusjon i mai 2016. 

– Det er et mål for regjeringen at det skal være enkelt for frivillige organisasjoner å søke om og rapportere på tilskudd fra staten. Felles definisjoner og krav til dokumentasjon vil bidra til at medlemmer og lokallag beregnes og dokumenteres på samme måte. Dette vil også medføre større grad av likebehandling av organisasjonene, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Forslaget til ny definisjon av tellende medlemmer medfører at det kun er individuelt innmeldte medlemmer som skal godtas som tellende medlemmer. Dette kan føre til endringer i utmåling av tilskudd til organisasjonene. For å gi organisasjonene mulighet for å tilpasse seg nytt regelverk, foreslås det at endringene trer i kraft i 2019, men gis virkning først for tilskuddet i 2020. 

Høringsbrev

Til toppen