Høring - Endringer i forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner

Arbeids- og sosialdepartementet viser til høringssak fra Kulturdepartementet 4. desember 2015 og justert forslag til felles begreper og dokumentasjonskrav for tilskudd til frivillige organisasjoner - tellende medlem og tellende lokallag.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2018

Vår ref.: 17/3620

Arbeids- og sosialdepartementet viser til høringssak fra Kulturdepartementet 4. desember 2015 og justert forslag til felles begreper og dokumentasjonskrav for tilskudd til frivillige organisasjoner - tellende medlem og tellende lokallag.

I Prop. 1 S (2017- 2018) Arbeids- og sosialdepartementets budsjett, kap. 621, post 74 er det gitt følgende omtale under tilskudd til pensjonistenes organisasjoner:

"For å harmonisere regelverket for tilskudd til pensjonistenes organisasjoner med de nye definisjonene og dokumentasjonskravene som er innført for andre tilskuddsordninger vil det derfor bli sendt på høring et utkast til endret regelverket for tilskudd til pensjonistenes organisasjoner."

Arbeids- og sosialdepartementet følger nå opp de tiltak som Kulturdepartementet har lagt opp til i forenklingsarbeidet for frivillige organisasjoner gjennom et utkast til endringer i forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner. Endringene omfatter nye definisjoner av tellende medlem og tellende lokallag. Endringer i forskriften skjer innenfor dagens budsjettramme.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 15. februar 2018.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under «Send inn høringssvar» nedenfor.

Med hilsen

Tomas Berg (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                            Solgunn Marita Tverfjell

                                                            avdelingsdirektør

 

 

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Forsvarets seniorforbund

Hovedorganisasjonen Virke

Jernbanepensjonistenes forbund

Justis- og beredskapsdepartementet

KS

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge

Næringslivets Hovedorganisasjon

Pensjonistforbundet

Politiets pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund

Samferdselsdepartementet

Seniorenes fellesorganisasjon

Seniorsaken

Senter for seniorpolitikk

Statens Seniorråd

Statens vegvesens pensjonistforbund

Telepensjonistenes landsforbund

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Kopi: Kulturdepartementet

Til toppen