Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsselskaper og livsforsikringsselskaper

Finansdepartementet har fastsatt forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsselskaper og forskrift om årsregnskap for livsforsikringsselskaper.

Forskriftene trer i kraft 1. januar 2016, med verknad for rekneskapsår som begynnar 1. januar 2016 og seinare.

Forskriftene erstattar gjeldande årsrekneskapsforskrift for forsikringsselskap. Endringane følgjer opp to ulike høyringar om endringar i denne, høvesvis høyring om Lettere tilgjengelig regnskapsregler for forsikringsselskaper og høyring om Endring i regnskapsregler som følge av Solvens II. Endringane har som formål å gjere regelverket lettare tilgjengeleg for brukarane av forskrifta, samtidig som forskriftene er tilpassa nye soliditetskrav (Solvens II) som trer i kraft 1. januar 2016. Gjeldande verdsetjingsprinsipp for erstatningsavsetninga blir vidareført i forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsselskaper.

Finansdepartementet vil etter nyttår gjere justeringar i dei fastsette forskriftene for å tilpasse bruken av omgrep til ny finansføretakslov.

Les forskriftene her:

Til toppen