Forskrifter om nasjonale retningslinjer for ABIOK-utdanningene er fastsatt

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Forskrifter om nasjonale retningslinjer for anestesi-, barne-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleierutdanning er nå fastsatt.

De nye forskriftene vil erstatte rammeplanene som i dag styrer utdanningene og skal sikre en felles minimums sluttkompetanse for kandidater som gjennomfører utdanningene.

Arbeidet med forskriftene for ABIOK-utdanningene ble noe forsinket på grunn av Covid-19-pandemien, da arbeidet ble satt på vent noen måneder våren 2020.

Utkast til forskrifter for utdanningene ble sendt på høring høsten 2020, med frist 28.februar 2021.

Felles for tilbakemeldingene fra mange av høringsinstansene var at det var behov for mer harmonisering på tvers av utdanningene. Programgruppene har på bakgrunn av innpill i høringen gjort et godt arbeid med å vurdere hva som kunne være felles læringsutbytter på tvers av utdanningene og har utarbeidet felles læringsutbyttebeskrivelser på dette. I tillegg er det gjort noen stukturelle grep for bedre harmonisering av forskriftene.

Det er ikke fastsatt opptakskrav i forskriftene slik det er i dagens rammeplaner. Det vil være opp til institusjonene å vurdere behovet for opptakskrav og så fastsette dette lokalt.

Utdanningene som tilbys ved institusjonene må være i tråd med de nye forskriftene fra 2023, men institusjonene kan velge å legge om utdanningene og følge forskriftene fra 2022 dersom de ønsker det.

 

Kreftsykepleierutdanningen utvides

I arbeidet med utvikling av forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning ble det tydelig at det ville være utfordrende å klare å ivareta tjenestenes behov for kompetanse med en utdaning på 60 studiepoeng. Spørsmål om utvidelse av minimumsomfanget av  kreftsykepleierutdanningen ble derfor sendt på høring med frist høsten 2021. Det var bred støtte i høringen til å utvide utdanningen. Etter en helhetlig vurdering er det besluttet at minimumsomfanget på kreftsykepleierutdanningen skal økes fra 60 til 90 studiepoeng for å sikre kompetansebehovet i tjenestene.

 

Forskriftene kan leses her:

Forskrift om nasjonal retningslinje for anestesisykepleierutdanning

Forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning

Forskrift om nasjonal retningslinje for intensivsykepleierutdanning

Forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning

Forskrift om nasjonal retningslinje for operasjonsykepleierutdanning