Forslag til endringer i dyrevelferdsloven § 32

Landbruks- og matdepartementet sender på høring forslag til endringer i dyrevelferdsloven § 32. Etter endringsforslaget vil Mattilsynet få bedre mulighet til å omplassere dyr som har blitt vanskjøttet.

Etter dagens lovbestemmelse kan Mattilsynet eller politiet ta dyr i midlertidig forvaring eller på annen måte sørge for at dyret får nødvendig tilsyn og stell. Midlertidig forvaring av dyr skal ikke vare lenger enn nødvendig. Dersom Mattilsynet finner at dyret ikke kan leveres tilbake til eier, skal dyret avlives. Dyret kan bare omplasseres eller selges hvis eieren gir samtykke til det.

Det foreslås nå en lovendring som innebærer at dyr som ikke kan leveres tilbake til eier, kan omplasseres eller selges også uten samtykke fra eier. Samtidig foreslås regler om dyreholders ansvar for kostnader til avliving og til forlenget midlertidig forvaring når gjennomføring av salg, omplassering eller avliving blir utsatt som følge av klage. Forslagene er nærmere omtalt i høringsnotatet.

Høringsfristen er 15. mai 2017.

Til toppen