Forslag til nye veinormaler kan bidra til å spare naturinngrep og klimagassutslipp

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Etter at vi ba Statens vegvesen se nærmere på veinormalene, foreslår de nå mer fleksible veinormaler. Dette er et interessant forslag. Det vil føre til at de som bygger veien kan tilpasse veiene mer til terrenget og behovet. Vi skal nå se nærmere på dette, før vi konkluderer, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet ba Statens vegvesen gå gjennom veinormalene. Formålet var å se om det er mulig å hente ut klimagevinster og kutte kostnader blant annet ved å endre terskelen for når man bygger firefelts vei. Statens vegvesen svarte på oppdraget 15. juni.

Statens vegvesen foreslår blant annet å gjøre det mulig å bygge to/trefelts vei på veier med mer trafikk enn det som er tillat i dag. De foreslår også at 90 km/t og 100 km/t skal vurderes på motorveier med fire felt ved gjenbruk av eksisterende veier, i tillegg til dagens 110 km/t. De foreslår også å øke terskelen for når man kan bygge smal firefelts vei, fra 6.000 til 8.000 kjøretøy i døgnet.

– Noe av bakgrunnen for bestillingen er å se dette i sammenheng med hvilke veier vi skal prioritere i årene som kommer. Med mer fleksibilitet kan det være aktuelt å gjøre noen endringer på enkelte strekninger. Det er for tidlig å konkludere i saken, men dette er et faglig innspill i vurderingene videre, sier Nygård.

Gode veinormaler er viktig for prosjekter som planlegges

De fleste veiene som ligger i Nasjonal transportplan (NTP) er allerede gjennomgått og optimalisert grundig. Det var en del av grunnlaget for NTP 2022–2033. Statens vegvesen anbefaler av ulike grunner å ikke starte planleggingen på nytt eller gjøre store endringer i vedtatte planer for sin portefølje dersom veinormalene endres til de har foreslått nå.

– Statens vegvesen sier samtidig det likevel vil kunne være aktuelt med mindre endringer på noen strekninger. Gode veinormaler er viktig i det videre arbeidet med alle prosjekter som er under planlegging nå, sier samferdselsministeren.

Samferdselsdepartementet vil nå gå grundig igjennom anbefalingene fra Statens vegvesen. Dersom departementet ønsker å gå videre med forslagene, vil Statens vegvesen få i oppdrag å sende endringene på høring. Det betyr at det fortsatt vil ta litt tid før endringene eventuelt kan besluttes. Sannsynligvis ikke før tidligst i 2023.

For mer informasjon, se: