Forsvaret under lupen

Denne kronikken sto på trykk i Aftenposten 18. desember 2014.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide hadde denne kronikken om operativ evne og oppretting av en ekspertgruppe på trykk i Aftenposten 18. desember 2014.

Hvordan står det egentlig til med vår forsvarsevne? Hvorfor er dette et tema kun for spesielt interesserte? Jeg mener det er på høy tid med en bredere offentlig debatt rundt et særdeles viktig tema – vår evne til å forsvare landet. 

Sikkerhets- og forsvarspolitikken, og debatten rundt den, er for viktig til å overlates til politikere og militære alene. Jeg har derfor oppnevnt en uavhengig ekspertgruppe bestående av framtredende og dyktige fagfolk. Gruppen skal vurdere Forsvarets evne til å løse sine mest krevende oppgaver. Fra sikkerhetspolitiske kriser, til forsvar av landet.

Ekspertgruppen vil få bred tilgang til informasjon slik at den kan danne seg et best mulig bilde av situasjonen i Forsvaret og den sikkerhetspolitiske utviklingen i våre omgivelser. Gjennom sitt arbeid skal gruppen blant annet bidra til en bedre debatt om vårt forsvar og vår forsvarsevne.

Ingen bør være i tvil. Verden rundt oss er i sterk sikkerhetspolitisk endring. Dette har også konsekvenser for norsk forsvarspolitikk. Som forsvarsminister hviler det et tungt ansvar på meg for å følge opp og sikre at Forsvaret løser sine oppgaver i dag og i fremtiden.

Sentralt i dette  står et mer selvhevdende Russland. Vi har fått et Russland som ignorerer folkeretten og de grunnleggende verdier det internasjonale samfunn har søkt å slutte opp om etter den kalde krigen. Det gir så absolutt grunn til bekymring.

Vi utfordres også direkte og indirekte av den dype uroen og splittelsen i store deler av Midtøsten og Nord-Afrika. Lokal og internasjonal terrorisme, og et økt antall fremmedkrigere fra vestlige land, er i seg selv formidable utfordringer. Dette er likevel bare begynnelsen på de utfordringer som kan følge av den forverrede utviklingen i regionen.

Solidariteten i NATO er derfor viktigere enn noen gang. Alliansen må nå stå samlet om hva Atlanterhavspakten handler om – vår felles trygghet og sikkerhet. Dette behovet står dessverre i sterk kontrast til hva som faktisk har skjedd i Alliansen de senere år. 21 av 28 NATO-land ligger an til å bruke mindre penger på forsvar i 2014 enn i 2008.

Disse problemstillingene vil også ekspertgruppen støte på. Gruppens arbeid skal lede fram til en samlet vurdering av Forsvarets forutsetninger for å kunne løse sine mest krevende utfordringer knyttet til sikkerhetspolitisk krise og krig. Mitt mål er at gruppen skal gi en uhildet og ærlig framstilling av Forsvarets evne til å avverge og møte utfordringer mot norsk og alliert sikkerhet. Det er også avgjørende for meg at dette arbeidet skjer innenfor en ramme av åpenhet og debatt. Jeg har derfor bedt om at gruppen leverer en ugradert rapport innen 1. mai i 2015.