Fortsatt kritisk for fjellreven

Hele 24 valpekull med fjellrev ble registrert i Norge i år, viser overvåkingsresultatene Nordland, Midt-Norge og Sør-Norge. Likevel er fjellreven fortsatt kritisk truet.

Fjellrev (Foto: Colourbox.)

Årets registreringer står i skarp kontrast til 2012, da det bare ble registrert ett kull av fjellrev. Tilgangen på smågnagere er årsaken til den store variasjonen. Totalt er den voksne fjellrevbestanden i Norge nå oppe i om lag 120 individer.

- Det er gledelig at vi ser en slik økning i antall ynglinger fra i fjor til i år, men vi må fortsette det viktige arbeidet med å bevare fjellreven. Det er fortsatt en jobb å gjøre før vi har sikret en levedyktig bestand, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft.

Utsetting, foring og felling
De viktigste tiltakene er utsetting av valper fra avlsstasjonen på Oppdal, fôrautomater som er satt opp i leveområdene og felling av rødrev. I tillegg til et år med oppgang av smågnagere i Sør-Norge, kan de mange registrerte kullene forklares med at utsettingen av fjellrev har god effekt.

Valpene som ble satt ut i Snøhetta fra 2007 til 2010 har bidratt sterkt til å reetablere bestanden i området, som nå er den største i Norge. Utsettingen på Finse de siste fire årene har også gitt resultater, med fire valpekull i 2013.

I fjellområdene i Nord- og Sør-Trøndelag har fôrautomater og felling av rødrev trolig medvirket til at fjellrev har etablert seg. Tre valpekull i Lierne i nordfylket markerer en milepæl for en lokal delbestand, der det ikke har vært observert fjellrevkull siden tidlig på 2000-tallet.

Fakta om fjellrev
I 2013 har fjellreven fått 24 valpekull. 20 av dem i Sør-Norge, fordelt på Snøhetta (14), Finse (4), Knutshø og Sylane. Resterende fire kull ble registrert i Lierne (3) og Saltfjellet.

Fjellreven er listet som kritisk truet i Norsk Rødliste 2010. Bestanden i Norge teller rundt 120 voksne individer. Hovedutbredelsen er i Sør- og Midt-Norge.

I 2005 ble avlsstasjonen for fjellrev opprettet i Oppdal. Det er født i overkant av 300 valper
i stasjonen. I overkant av 200 av dem er satt ut. Utsetting og oppfølging gjennomføres av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Statens naturoppsyn (SNO) på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Les mer om fjellrev på Miljødirektoratet sine hjemmesider.

Til toppen