Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forvaltningslovutvalgets utredning på høring

Forvaltningslovutvalget foreslår en ny lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning. Den skal erstatte loven fra 1967. Justis- og beredskapsdepartementet sender nå forslaget på høring.

Høring - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov

Selv om dagens lov i hovedtrekk er velfungerende, mener utvalget at endringer i forvaltningslovens organisasjon, arbeidsmåte og oppgaver, og ikke minst endringer i borgernes forventinger til forvaltningen og den teknologiske utviklingen gir grunn til endringer på flere punkter.

Lovforslaget gir en mer fullstendig regulering av forvaltningens virksomhet enn i dag. Som i dagens lov foreslås regler om habilitet, taushetsplikt og saksforberedelse og klage i saker om enkeltvedtak eller forskrift. På mange punkter videreføres gjeldende rett, men utvalget foreslår også en rekke endringer av språklig og innholdsmessig karakter. Utvalget foreslår også regler som ikke har noe motstykke i dagens lov, blant annet regler om klarspråk, særlige regler for kollegiale organer, og mer utfyllende regler om saksbehandlingen i forskriftssaker.

Utvalget foreslår en utvidet adgang til å dele taushetsbelagt informasjon innad i forvaltningen, innenfor de rammer personvernforordningen setter.

Forslaget legger til rette for videre digitalisering av forvaltningen. De enkelte reglene i lovforslaget er teknologinøytrale. Det er lagt til rette for helautomatisert saksbehandling der det egner seg, og det foreslås at beslutningssystemers rettslige innhold som hovedregel skal være offentlig tilgjengelig.

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 2. desember 2019.

Til toppen