Fra 1. mars er kjøring i amfetaminrus straffbart på lik linje som for alkohol

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Ruspåvirket kjøring er et alvorlig trafikksikkerhetsproblem, og en medvirkende årsak til mange av de dødsulykkene vi har på norske veier. Bare i 2020 ble det registrert over 10 000 anmeldelser for ruspåvirket kjøring, og mange av disse er påvirket av andre rusmidler enn alkohol. Særlig vet vi at mange blir tatt for kjøring i amfetaminrus. Fra og med 1. mars innfører vi derfor straffeutmålingsgrenser for amfetaminer tilsvarende 0,5 og 1,2 promille. Kjøring i amfetaminrus vil da ha samme straffeutmåling som kjøring i alkoholrus, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Fra 1. mars trer endring i forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m. i kraft. Hovedendringen i forskriften er innføring av faste straffeutmålingsgrenser for amfetamin/metamfetamin, tilsvarende 0,5 og 1,2 promille.

Bakgrunnen for endringen er rapporten «Revidering av forskrift om faste grense for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m., utarbeidet av en referansegruppe ledet av Oslo Universitetssykehus, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

– Det er på høy tid å likestille amfetaminbruk med alkohol. Innføringen av faste grenser vil være bra for trafikksikkerheten, bidra til likebehandling av bilister som kjører i ruspåvirket tilstand, og til mer effektiv rettsbehandling, sier Nygård.

Forskriften trer i kraft 1. mars 2022. Forskriften gjelder overtredelser begått fra denne dato.