Fylkesnytt fra Trøndelag 1/2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Statsforvalteren i Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Landbrukskonferansen i Trøndelag 5. – 6. april 2022.

Landbrukskonferansen i Trøndelag 5. – 6. april 2022

Statsforvalteren i Trøndelag arrangerer i april den årlige landbrukskonferansen for landbruksforvaltninga i kommunene. I tillegg til kommunene inviteres representanter for våre viktigste samarbeidspartnere i landbruksnæringa i fylket.

Storfe som beiter på Tautra.
Storfe som beiter på Tautra. Foto: Anne Solstad

Årets landbrukskonferanse starter med en overordna første del om den nye regjeringa sin satsning på landbruket og faglaga sine forventninger framover. Dette sett i lys av store endringer i kostnadsbildet for landbruket det siste halvåret. Vi har invitert Landbruks- og matminister Sandra Borch som innleder til konferansen.

Deretter får vi oppdatert info om klimaarbeidet og krav til bærekraftig produksjon i landbruket presentert av eksperter innen forskning og rådgivning.

Vi tar med oss mye ny kunnskap over i dag 2 med matnyttige parallellsesjoner for tre fagfelt i forvaltningen:

  1. Jordbruk og mat
  2. Arealforvaltning
  3. Skogbruk

Sesjonene veksler mellom å ha innledninger om utfordringer og å vise konkrete verktøy med aktiv deltakelse fra kommunene.

På grunn av pandemien har vi ikke hatt fysisk konferanse siden høsten 2019. Vi ser fram til å få møte landbruksforvaltninga og våre regionale samarbeidspartnere fysisk igjen. Det er derfor satt av bra med tid til diskusjon og uformelle samtaler mellom de faglige bidragene.

Kontaktperson:
Rune Saursaunet fmtlrsa@statsforvalteren.no tlf 74 16 82 15.

Konfliktforebyggende tiltak – Reindrift og landbruk

Statsforvalteren i Trøndelag har nasjonalt ansvar for tilskuddsordningen konfliktforebyggende tiltak, og forvalter tilskuddsmidlene for hele landet. Det er landbruksavdelingen som står for endelig godkjenning og utbetaling av tilskuddet.

Hovedmålet med de konfliktforebyggende tiltakene er å redusere konflikter mellom reindrift og jordbruk, samt andre berørte parter. Inngjerding av innmark er et sentralt konfliktforebyggende tiltak.

13 mill. kr er nå tilgjengelig til slike tiltak. Vi håper endringer i forskriften om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak, og mer informasjon om ordningen vil øke interessen for å søke i 2022!

Rein på innmark kan være kilde til konflikt mellom reindrift og jordbruk.
Rein på innmark kan være kilde til konflikt mellom reindrift og jordbruk. Foto: Camilla Knutsen

Statsforvalteren i Trøndelag har forvaltningsansvar for tamrein sør for Nordlandsgrensen. Dette utgjør om lag 20% av all tamrein og produserer vel 30% av totalt slaktevolum. Dvs. at en tredel av all rein som spises her til lands, er fra beiteområder i Sør-Norge.

Innenfor det samiske reinbeiteområdet og andre områder hvor det foreligger beiteavtaler har reindriften i utgangspunktet rett til å beite med rein i all utmark. Denne beiteretten gjelder ikke for innmark. I de områdene reinbeitedistriktene/tamreinlagene grenser til områder uten beiterett, vil det fra tid til annen trekke tamrein inn i områder der det ikke foreligger beiterett. Reindriftslovens § 28 sier at reinen så vidt det er mulig skal hindres fra å gjøre skade eller komme utenfor område hvor den ikke har rett til å være. 

Stort behov for tiltak – men svært få søknader 

Statsforvalteren i Trøndelag mottar regelmessig henvendelser fra landbruket og reindrifta om behov for konfliktforebyggende tiltak, særlig gjelder dette tilfeller der rein kommer inn på innmark, og det kan være fare for skade på eng. Vi har utarbeidet retningslinjer for å håndtere slike henvendelser:

Frem til nå har antallet søknader ikke stått i stil med det innmeldte behovet. I 2021 mottok vi kun 4 søknader på landsbasis. Alle søknadene ble innvilget og utgjorde totalt ca. 1,4 mill. kr i tilskudd. 

Hva kan tilskudd brukes til? 

Tilskudd gis som regel til bygging av gjerder som verner innmarks areal, kulturbeite, plantefelt og bebygde områder mot reinbeiting. Under spesielle forhold kan tilskudd gis til andre tiltak, som vil virke konfliktdempende mellom reindrift og andre parter.

Statsforvalteren i Trøndelag har utarbeidet en veileder for reinsgjerder som konfliktforebyggende tiltak:

Du kan les mer om tilskuddsordningen på sidene hos Landbruksdirektoratet:  

Få søknader – hva er utfordringen?

En viktig forutsetning for å ta i bruk denne tilskuddsordningen er at partene må være enige om tiltaket. I meklingsmøter med reindrifta og landbruket oppleves det at partene ofte er enige om at det er behov for oppføring av reingjerder som hindrer at rein kommer inn på innmarka, men det er vanskelig å enes om trase og ansvarsdeling for vedlikehold av gjerdet.  

Reinbeitedistriktene benytter store areal og har ikke ressurser til å ta på seg vedlikehold av alle gjerder rundt innmarks areal innenfor distriktsgrensen. Mange gårdbrukere driver i dag langt større arealer enn tidligere, ofte basert på leide arealer langt unna, og vil ikke ha ressurser til å vedlikeholde den mengden gjerder som kreves. 

Det blir derfor ofte vanskelig å få på plass en skriftlig avtale om tiltaket, der ansvar for vedlikeholdet er avklart, slik ordningen forutsetter jf § 4 i forskrift om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen berørt part

Nytt etter årets reindriftsavtale

I forkant av årets reindriftsforhandlinger tok Statsforvalteren i Trøndelag til orde å gjøre noen endringer i tilskuddsordningen, blant annet slik at kostnader med vedlikehold av gjerder kan finansieres gjennom tilskuddsordningen. Vårt innspill til reindriftsforhandlingene ble utarbeidet sammen med Statsforvalteren i Nordland og Troms og Finnmark. 

For å stimulere til økt bruk av ordningen ble partene ble enige om å øke tilskuddsandelen fra 80 til 90 % av godkjent kostnadsoverslag. En høyere tilskuddsandel vil gi mulighet for å sette av midler til fremtidig vedlikehold av gjerdene.  

I tillegg ble man enige om at det kan åpnes for å gi tilskudd til bruk av helikopter i situasjoner hvor hverken snøscooter eller barmarkskjøretøy er tilstrekkelig for å få drevet reinen ut av et konfliktområde, så lenge reindriften ønsker det.  

Avtalepartene satte av 1,5 mill. kroner til ordningen. Forutsatt at tilsvarende beløp settes av over jordbruksavtalen nå i vår, vil endringene med ordningen skissert over tre i kraft fra 01.07.2022.

Hvor skal du henvende seg hvis du søker midler? 

Før søknaden om tilskudd behandles hos Statsforvalteren i Trøndelag, så må det foreligge en landbruksfaglig uttalelse fra kommunen, og en reindriftsfaglig uttalelses fra regional reindriftsforvaltning. Det må derfor sendes en kopi av søknaden til landbrukskontoret i kommunen der tiltaket skal gjennomføres, og til reindriftsavdelinga hos Statsforvalteren i tilhørende fylke. Disse sender så sine uttalelser samlet eller hver for seg til Statsforvalteren i Trøndelag som foretar den endelige vurderingen av søknaden.   

Det er utarbeidet søknadsskjema for ordningen:

Med økte tilskuddssatser og godt med tilgjengelige midler håper vi nå på mange flere søknader innenfor denne ordningen i 2022!  

Kontaktpersoner:  
Eva Dybwad Alstad Landbruksavdelingen, tlf 73 19 92 75, fmtleal@statsforvalteren.no 

Simen Olafsen, Reindriftsavdelingen, tlf 73 19 93 91, siola@statsforvalteren.no 

Landbruksøkonomidagen 2022

Landbruksøkonomidagen er et årlig arrangement i Trøndelag. Det er Innovasjon Norge, NIBIO, og Statsforvalteren i Trøndelag som står bak fagdagen. Målgruppa for dagen er ansatte på regnskapskontor, ansatte i kommunal landbruksforvaltningen, gårdbrukere og andre som er interesserte i landbruksøkonomi.

Landbruksøkonomidagen blir i år avholdt den 24. mars på Hell i Stjørdal. Vi ønsker å belyse utfordringer knyttet til økonomien i landbruket. Temaet er mulighetsrommet for trøndersk landbruket i usikre tider.

Konserndirektør for Næringspolitikk og Markedsregulering i Felleskjøpet, Eli Reistad, er i år hoved innleder. Temaet for hennes innlegge er «Trender i landbruket og betydning for den enkelte bonde».

Siri Voll Dombu er sekretær i Inntekstutvalget og seniorrådgiver Nibio. Hun vil prate om bakgrunnen og mandatet til Inntektsutvalget og hvilke innspill utvalget har fått. Videre vil hun prate om utfordringene og dilemmaer som Inntektsutvalget har. 

Økonomien i landbruket blir belyst gjennom et foredrag om resultatene av driftsgranskingene av Jostein Vasseljen i NIBIO. Vi får også høre om hvordan trønderske melkebønder ser på sine fremtidsutsikter. Klaus Mittenzwei fra Ruralis, presenterer en undersøkelse der dette er tatt opp. Norsk landbruksrådgivning ved Gunnar Aunsmo, vil si noe om økoministyring i usikre tider.

Vi er også glade for å kunne ha med to produsenter som kan si noe om situasjonen på sin gård. Det er gårdbruker og grøntprodusent Aud Mari Folden fra Levanger og gårdbruker og regnskapsfører Arne Stene fra Stjørdal.

Etter pandemien håper vi at mange setter pris på en mulighet til en faglig diskusjon med gode kollegaer. Vi håper Landbruksøkonomidagen blir en god møteplass for alle som er interessert i landbruksøkonomi.

Kontaktpersoner:  
Marit Nestande, manes@statsforvalteren.no, tlf. 73 19 92 43.
Ivar Stokkan, fmtlist@statsforvalteren.no, tlf.  73 19 92 74.

Landbruksbasert næringsutvikling i kommunene

I 2022 ønsker vi å sette ekstra søkelys på landbruksbasert næringsutvikling i kommunene, og hvordan vi sammen kan bidra til å utnytte de muligheter og fortrinn vi har i Trøndelag. Vi gjør det gjennom at vi inviterer de ansatte i kommunal landbruksforvaltning til en digital møteplass med ulike tema innen landbruksbasert næringsutvikling. Begrepet «digital møteplass» er inspirert fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Vi har også dialogmøter med hver enkelt kommune om samme tema.

Digital møteplass

Den digitale møteplassen er en arena for å løfte fram aktuelle problemstillinger innen landbruksbasert næringsutvikling. Målgruppa for arbeidet er ansatte i kommunal landbruksforvaltning.  Formålet er å inspirere, synliggjøre utviklingsmuligheter og legge til rette for erfaringsutveksling mellom kommunene. Den digitale møteplassen varer en time og blir, i første omgang, arrangert en gang i måneden fram til sommeren. Vi har til nå hatt tema om «Kommunal landbruksplan som virkemiddel i landbruksbasert næringsutvikling» og om «Utfordringer i melkeproduksjonen for små og mellomstore melkebruk». Vi er godt fornøyd med at 60-70 personer har deltatt på hvert møte.

Møte med alle kommunene

Vi er også i gang med en møteserie på Teams med hver enkelt kommune i fylket. I møtene ønsker vi dialog rundt status for landbruksbasert næringsutvikling i kommunene, samt hvilke muligheter og utfordringer de møter i arbeidet.

Med en utfordrende økonomi for mange produsenter, har landbruksforvaltningen en viktig rolle i å synliggjøre alternative inntektsmuligheter, basert på landbrukets ressurser. Markedet er i endring og etterspørselen etter nye varer og tjenester fra landbruket øker. Det er potensial for økt verdiskaping og utvikling av et større mangfold av produkter.

Mange kommuner opplever at det er krevende å få satt av nok tid til å drive landbruksbasert næringsutvikling. VI erfarer at samarbeid og dialog, internt i kommunen og mellom kommuner, er viktig og nyttig i denne type arbeid.

Statsforvalteren har fått tilbakemelding om at møtene har gitt inspirasjon, større bevissthet om hvilke muligheter som finnes og ideer til hvordan arbeide med temaet videre. Møterunden med kommunene vil legge føringer for hvordan Statsforvalteren innretter sitt arbeid med landbruksbasert næringsutvikling framover.

Kontaktpersoner:
Liv Gystad, fmtllgy@statsforvalteren.no, tlf. 90 83 73 05.
Marit Nestande, manes@statsforvalteren.no, tlf. 73 19 92 43.

Rekrutteringsprosjekt til grønn næring - Trøndelag

Det tre-årige prosjektet rekruttering til grønn næring er inne i sin sluttfase. Trøndelag Bondelag har vært eiere, men hele landbruksnæringa har samarbeidet. Statsforvalteren i Trøndelag har sittet i styringsgruppen.

I løpet av prosjektperioden er det blitt produsert mye bra materiell til bruk i rekrutteringssammenheng. Her er en smakebit:

Kronikk av Erica Hogstad Fjæran, prosjektleder Rekrutteringsprosjektet til Trøndelag Bondelag: Kjære alle foreldre: La barna bli framtidas grønne helter!

Erica Hogstad Fjæran
Erica Hogstad Fjæran, prosjektleder Trøndelag bondelag sitt rekrutteringsprosjekt.  Foto: Trøndelag Bondelag

Kampanjen Vissteduat er et samarbeid mellom organisasjoner fra jordbruk, skogbruk, havbruk og matnæringa. Målet er å synliggjøre mulighetene som bio- og sirkulærøkonomien representerer, slik at flere unge oppdager hvordan de kan bidra i framtidas bruk og forvaltning av midtnorske naturressurser. Nettsted: https://www.vissteduat.no/ - kampanjemateriale til fri bruk!  

Plakat

ROT er et grønt kunnskapskonsept for ungdommer og ansatte i ungdomsskolen, en møteplass hvor en blir kjent med matprodusenter, skogbrukere, lokalmatnæring, forskning, bedrifter og utdanningsinstitusjoner i grønn sektor. ROT har en fyldig hjemmeside med masse kunnskap som stadig utvikles: https://rotdanning.no/   

Veileder om Grønn Utdanning

Veilederen er et oppslagsverk om grønne utdanninger innen dyr, planter, mat, skog og teknologi. Her kan du lese om grønne studier på videregående skole, fagskole og høyere utdanning. Veilederen viser hvor du finner spennende skoler og jobber som matcher dine interesser for dyr, natur og mat. Grønn Utdanning er et nyttig verktøy for elever, foreldre, skoler og bedrifter som ønsker lettforståelig informasjon om muligheter innen grønn utdanning og karriere. Veilederen kan dere bestille fra Bondelagets nettbutikk, finnes som PDF og bladbar versjon her også.

Illustrasjonsbilde fra en hogst i fylket.
Illustrasjonsbilde fra en hogst i fylket. Foto: Trond Rian/Statsforvalteren i Trøndelag

I Bondelagets nettbutikk finner dere også informasjon om landbruksspillet.

Ta kontakt med lokalt Bondelag for å få tilgang.  Landbruksspillet er et digitalt kunnskapsspill for ungdomsskolen, og gir en introduksjon til hvordan det er å være gårdbruker i Norge. Viktige faktorer som påvirker gårdsdrifta, dyrene, jorda, planter, maskiner, teknologi og økonomi har stor betydning for resultatet på den enkelte gård. Bondens egen kunnskap, erfaringer og nettverk er også svært viktig for produksjon, trivsel og velferd på gården.

Landbruksspillet

Landbruksspillet lærer elever om norsk matproduksjon og gårdsdrift, og fremmer kritisk og helhetlig tankegang, prioriteringer, produktivitet og lønnsomhet.

Kontaktperson:
Siri Bruem fmtlsib@statsforvalteren.no   tlf. 92 43 73 76.

Regional plan for arealbruk med tiltak om matjordplanveileder for Trøndelag

Regional plan for arealbruk 2022-2030 ble vedtatt av Fylkestinget i Trøndelag den 9. mars. Dette blir en viktig plan for landbruket.

Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren mener jordvernet i fylket har blitt styrket gjennom denne planen. Vi kunne ønsket oss enda tydeligere føringer når det gjelder effektiv arealbruk og utnyttingsgrad, som ville bidratt til redusert press på landbruksarealene. I det store og hele opplever vi imidlertid at innspill vi har kommet med har blitt hensyntatt og innarbeidet i planen. I tillegg til retningslinjer som går på å redusere omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord, inneholder planen retningslinjer om ivaretakelse av jordressursen når dyrka jord blir permanent eller midlertidig omdisponert:

  • Ved eventuell permanent omdisponering av dyrka jord skal det gjennomføres kompenserende tiltak i henhold til en plan som sikrer at jordressursen ivaretas på best mulig måte (matjordplan). Større arealer skal såfremt mulig erstattes med nytt jordbruksareal etablert på ikke dyrkbar jord, slik at det totale arealet med dyrka og dyrkbar jord i regionen opprettholdes. Dersom det ikke er mulig, skal de erstattes med nytt jordbruksareal på dyrkbar jord. Ved permanent omdisponering av mindre arealer er det også en akseptabel løsning å bruke jordressursen på allerede dyrka jord med grunt jordsmonn, fortrinnsvis i nærområdet.
  • Ved eventuell midlertidig omdisponering av dyrka jord skal det utarbeides en plan som sikrer at jordressursen ivaretas på best mulig måte.

Som en del av Regional plan for arealbruk er det også vedtatt et handlingsprogram for perioden 2022-2025. Et av tiltakene i denne er å utarbeide en veileder til matjordplaner for Trøndelag. Veilederen skal være et hjelpemiddel for kommuner og tiltakshavere/ planleggere når det stilles krav om flytting av matjord (jordressursen) ved permanent omdisponering av dyrka og dyrkbar jord. Veilederen kan også være retningsgivende for jordbrukets egen nedbygging av dyrka og dyrkbar jord. Den skal også være et hjelpemiddel i forbindelse med midlertidig omdisponering av dyrka og dyrkbar jord.

Vi på landbruksavdelingen hos Statsforvalteren kommer til å ha en sentral rolle i forbindelse med utarbeidingen av veilederen. Vi er kjent med at det også kan bli utarbeidet en nasjonal veileder for matjordplan, jfr. Tverrsektorielt prosjekt om disponering av jord og stein som ikke er forurenset. Dette er noe vi gjerne ser blir gjort. Ut fra henvendelser fra kommunene mener vi likevel det er viktig at vi kommer i gang med arbeidet med en matjordplanveileder for Trøndelag så snart som mulig, så kan vi heller se den i sammenheng med den nasjonale veilederen når den er klar. Gjennom arbeidet vil vi også bli bedre i stand til å komme med innspill til en nasjonal veileder. Det er viktig at kommunene har mest mulig like krav til håndtering av jordressursen, og at dette er krav som ivaretar den på best mulig måte. Vestfold fylkeskommune var tidlig ute med sin veileder til matjordplan. Vi kommer nok til å hente mye fra denne. I tillegg kommer vi til å legge større vekt på å ivareta hele jordressursen og ikke bare matjordlaget (A-sjiktet). Det begynner etter hvert å bli en del erfaringer rundt dette temaet, som det blir nyttig å få samlet og videreformidlet. I våre uttalelser til planer er vi opptatt av at matjordplan utarbeides parallelt med reguleringsplan, at den følger med reguleringsplanen når den sendes på høring og at den blir forankret i reguleringsbestemmelsene.

Kontaktperson:
Laila Marie Sorte fmtllms@statsforvalteren.no  tel 73 19 92 87.