Fylkesnytt fra Trøndelag 2/2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Statsforvalteren i Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Ørland kommune som er Norges kandidat til Europarådets landskapspris.

Ørland kommune er Norges kandidat til Europarådets landskapspris

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik offentliggjorde nylig at Ørland kommune med Rusaset-prosjektet og Austråttlandskapet er utpekt som norsk deltaker i 2022-2023.

Rusaset.
Rusaset. Foto: Kari Kolle

«Ørland kommune sin breie lokale forankring av Rusaset-prosjektet og forvaltinga av Austrått utvalde kulturlandskap gjorde at dei er vald som Noregs deltakar til prisen for 2022-2023», står det i pressemeldingen fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Det var i juni i år Statsforvalteren foreslo Rusaset-prosjektet som kandidat til Europarådets landskapspris. Statsforvalteren mente prosjektet oppfylte kriteriene for prisen på en god måte, noe den interdepartementale landskapsgruppen som valgte blant de innkomne forslagene var enig i.

Kontaktperson:
Laila Marie Sorte, fmtllms@statsforvalteren.no, tlf.: 915 89 975.

Bærekraftige menyer i offentlige kantiner

Trøndelag er i gang med en satsing rettet mot offentlige kantiner. Målet er at kantinene skal bli mer bærekraftig. Dette skal skje ved å lage mer mat fra bunnen, samt øke andelen lokale og økologiske råvarer, sesongråvarer og grønt.

Økt kunnskap om bærekraftige måltider

Satsningen skal gi økt kunnskap om bærekraftige måltider og hvordan offentlige kjøkken i Trøndelag Fylkeskommune og i trønderske kommuner kan legge om til bærekraftige menyer. Prosjektet skal i tillegg bidra til økt stolthet for det offentlige måltidet og mer måltidsglede. Innkjøpsavtaler og redusert matsvinn er også en del av arbeidet.

Kantinene ved Mære landbruksskole og Fylkes Hus på Steinkjer er valgt som piloter. De får inspirasjon, praktiske råd og hjelp fra Matvalget (www.matvalget.no) når de skal i gang med endringsprosessen. Erfaringene fra pilotkantinene ønsker vi å bringe videre til flere offentlige kantiner og storkjøkken i Trøndelag.

Kantinen ved Mære landbruksskole.
Kantinen ved Mære landbruksskole. Foto: Gunn Bratberg/Mære landbruksskole

Bakgrunn for satsningen

Satsningen har bakgrunn i nasjonale og regionale mål og strategier, samt FNs bærekraftsmål. Trøndelag fylkeskommune og mange trønderske kommuner og organisasjoner er Miljøsertifisert. Dette innebærer at det blant annet skal være økt andel kortreist og sesongbasert mat, samt et mål om minimum 15 prosent økologiske produkter.

Statsforvalteren har vært med å initiere satsingen, sammen med Trøndelag Fylkeskommune, Mære landbruksskole, Økologisk Sør-Trøndelag og Kantinenettverket i Trøndelag fylkeskommune.

Gjennomførte aktiviteter

Prosjektet ble sparket i gang med frokostservering under Steinkjerfestivalen 24.juni. Det ble servert grøtfrokost med dalahvete, rabarbra, jordbær, yoghurt og honning. Alle råvarene var lokalt produsert.

Senere har det vært møter med ledelse, innkjøpsansvarlige, økonomiansvarlige og kantineansatte, for å forankre satsingen hos pilotene. Elevene ved Mære landbruksskole, fikk en første introduksjon da de møtte opp etter skoleferien. Rektor, kantineansatte og Matvalget inviterte til lunsj med spennende, lokale smaker. Det ble også inspirasjonsforedrag og samtale med elevene om gode matvalg, matkultur, trivsel og bærekraft.

Ansatte og elever ved Mære Landbruksskole
Ansatte og elever ved Mære Landbruksskole
Ansatte og elever ved Mære Landbruksskole Foto: Gunn Bratberg, Mære landbruksskole

Under Økouka 2022 ble det invitert til seminar om mat, helse og bærekraft. Arrangementet foregikk ved Mære landbruksskole, og var rettet mot elever fra Mære landbruksskole, Steinkjer videregående skole og Sund folkehøgskole.

Fylkespodden, ved Trøndelag Fylkeskommune, har laget en episode hvor satsingen Bærekraftige offentlige kantiner er tema. Episoden heter «Spis verden bedre» og kan høres på:

For å få inspirasjon og faglig påfyll, var deltakere fra kantinenettverket i Trøndelag med på en kantinesamling i vår, arrangert av Viken fylkeskommune. Viken har hatt en stor satsing over flere år, med gratis skolemåltid ved videregående skoler. 

Trøndelag som Europeisk matregion

Trøndelag er Europeisk Matregion i 2022, www.norwayfoodregion.no, og fylket har de beste forutsetninger for å kunne gi barn og unge gode, næringsrike måltid. I skolen løftes folkehelse, livsmestring og bærekraft som tverrfaglige tema. Dette er samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fra samfunnet ellers. Skolemåltidet er en god mulighet til å lære kommende generasjoner hvordan gode matvaner, matkultur og bærekraft virker i praksis.

Bærekraftige menyer ved offentlige kantiner vil løfte fylket som matregion. Sammen skal vi spise verden bedre – som Matvalget så fint sier det!

Kontaktpersoner:
Liv Gystad, fmtllgy@statsforvalteren.no tlf.: 73 19 92 60.
Gunhild Halvorsen, fmtlgha@statsforvalteren.no tlf.: 74 16 84 31.

Regional jordvernkonferanse i Trøndelag

Med uroen i verdenssituasjonen er jordvernet i vinden som aldri før. I samarbeid med fylkeskommunen og Jordvern Trøndelag arrangerer Statsforvalteren i Trøndelag en regional jordvernkonferanse 13. desember på Stjørdal. Vi stiller bl.a. spørsmål ved om Trøndelag er klare for en nullvisjon, samt ser på tematikk knyttet til tilbakeføring av utbyggingsareal til LNF.

Målgruppa er primært politikere og administrasjon/forvaltning som har befatning med arealspørsmål og jordvern.

På konferansen kommer bl.a. Arne Bardalen, Landbruks- og matdepartementet, aktuelle fylkes- og kommunepolitikere, juristene Holth & Winge, og det blir en paneldebatt ledet av Hans Bårdsgård i Nationen. 

Kontaktperson:
Margrethe Halsan, fmtlmha@statsforvalteren.no, tlf.: 73 19 92 73.

Fagsamling erosjon og skogbruk

23.-24. august 2022 ble det arrangert en fagsamling for kommuner og skognæringen som omhandlet erosjon og skogbruk i Meråker og Stjørdal. Skognæringen og Statsforvalteren i Trøndelag samarbeidet om arrangementet. Målet med denne samlingen var å få mer kunnskap om hvordan det blir å drive skog i bratt terreng med et mer utfordrende klima.

Første dag av samlingen forgikk inne på Kirkebyfjellet konferansesenter, med innlegg fra Bjerknes senteret, NGU, NVE, NIBIO og Landbruksdirektoratet. Dette var en interessant dag hvor de som jobber i skogbruket fikk lære om løsmasser, grunnvann og klima og hva vi kan vente oss i fremtiden.

Dag to foregikk ute hvor vi så på to skogsdrifter hvor det har vært erosjon og jordskred. Representanter fra Allskog forklarte hvordan skogdriften hadde foregått og hva som hadde skjedd i ettertid. Vi hadde også med oss to representanter fra NGU som kunne forklare mer teknisk om bakgrunnen for erosjon og skred i disse områdene.

Fra befaring i felt.
Fra befaring i felt. Foto: Even Dahlen  

Gode og varierte faglige innlegg og flere gode diskusjoner og spørsmål kom fram under samlingen, vi tror samlinger der vi få komme ut å se på konkrete problemstillinger er viktig i felt for å få til. 

Kontaktperson:
Even Dahlen, Evdah@statsforvalteren.no , tlf.: 994 03 841.

Skogbesøk fra Oslo og Viken

I høst arrangerte Statsforvalteren i Oslo og Viken fagtur for skogforvaltningen i sine kommuner. En av dagene ble lagt til Trøndelag. I samråd med våre kollegaer i Oslo og Viken organiserte Statsforvalteren i Trøndelag en fagdag for gjestene i Stjørdal. Landbruksdirektoratets medarbeidere på Steinkjer deltok også på fagdagen.

Første post på programmet var resultatkartlegging. Her fikk vi diskutert felles utfordringer med rødhyll og annen konkurrerende vegetasjon. Vi fikk også en smakebit på Landbruksdirektoratets nye feltapp SKART.

Kommunal skogforvaltning fra Oslo og Viken diskuterte utfordringer med foryngelse i høgproduktive Trønderske skoger.
Kommunal skogforvaltning fra Oslo og Viken diskuterte utfordringer med foryngelse i høgproduktive Trønderske skoger. Foto: Rune Saursaunet

Neste tema var skogbruk og skred hvor vi fortalte litt fra samlingen vi arrangerte uka før om erosjon og skogbruk, se nærmere omtale i egen artikkelen over. WoodWorks Cluster holdt en presentasjon av sine innovative satsinger på skog og trebruk, før vi besøkte en ferdigbygd skogsbilveg. Her gikk vi gjennom prosessen med å bygge veg fra A-Å hvor både skogeier, vegpådriver, vegplanlegger og kommunen bidro.

Etterpå var organisering av skognettverksarbeidet i Trøndelag tema. Oslo og Viken ønsker også å etablere et større apparat med oppsøkende virksomhet blant sine skogeiere. Fra Trøndelag sin side har vi lenge ønsket oss en nasjonal finansieringsordning for denne type arbeid. Vi avsluttet det faglige opplegget med demonstrasjon av drone i forvaltningen. Både Stjørdal og Selbu kommune bruker drone aktivt i sin skogforvaltning og viste dette i praksis.

Oppsummert fikk vi mange faglig gode diskusjoner gjennom dagen. Selv om det kan være ulike utfordringer i Trøndelag og på sentrale Østlandet fant vi mange likheter og felles problemstillinger innenfor den daglige offentlige skogforvaltningen. Vi sitter igjen med inntrykk av at alle, både gjester og verter, hadde en lærerik fagdag. Vi takker for besøket! 

Kontaktperson:
Rune Saursaunet, fmtlrsa@statsforvalteren.no, tlf.: 74 16 82 15.

Regional fagsamling i Kvelia utvalgte kulturlandskap

Alle de 7 områdene med utvalgte kulturlandskap i Trøndelag var representert da Statsforvalteren i Trøndelag arrangerte fagsamling i Kvelia utvalgte kulturlandskap 24. - 25. august i år.  

Omvisning i Oppgården ved Ole Harald Kveli. Oppgården er kjent landemerke i Kvelias kulturlandskap.
Omvisning i Oppgården ved Ole Harald Kveli. Oppgården er kjent landemerke i Kvelias kulturlandskap. Foto: Eva Dybwad Alstad

Det er mange i Kvelia og Lierne som jobber systematisk og målrettet for å utvikle verdiene i dette utvalgte kulturlandskapet. Vertskapet i Kvelia hadde lagt opp til et variert og godt fagprogram for å dele sine erfaringer.

Du finner program og flere bilder med tekst fra samlinga i denne presentasjonen:

Et besøk til Kvelia utvalgte kulturlandskap anbefales!

Kontaktpersoner:

Anders Mona (fmtlamo@statsforvalteren.no) tlf.: 48 24 65 09
Kari Kolle fmtlkko@statsforvalteren.no tlf.: 95 90 10 40
Eva Dybwad Alstad (fmtleal@statsforvalteren.no) tlf.: 48 04 28 77.

Trondheim og Trøndelag – som europeisk gastronomiregion (ERG) for 2022 

Har dere hørt om Trøndelag og Trondheim som Europien region of gastronomi i 2022, en status som ble tildelt av til International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism?

I denne artikkel her vil vi synliggjøre noen av strategiene som har bidratt til at hele Trøndelag har fått muligheten til et ekstra løft på lokalmatområdet i 2022. Aktiviteter som har vært, og er på gang, resten av dette året, kan dere lese mer om på hjemmesiden til Europeisk Matregion Trøndelag.

Regionale samarbeidsprosjekt

Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Oi! Trøndersk mat og drikke, har sammen dratt i gang denne satsingen, som nå er organisert i 7 ulike regionvise samarbeidsprosjekt i Trøndelag.

Regionsatsingen kom i gang ved at regionrådene i Trøndelag ble utfordret til å bidra til konkret handling. Gjennom det ble de regionale samarbeidsprosjektene etablert, med egne prosjektplaner og prosjektledere.

Kommunenes landbrukskontor og næringsapparat ble involvert i de regionale arbeidsgruppene. På den måten kunne kommunene med sin lokalkunnskap bidra til en økt effekt, spesielt med hensyn til mobilisering og involvering. 

Smaken av Snåsa - mobilisering mars 2022.
Smaken av Snåsa - mobilisering mars 2022. Foto: Anne Haga

Et hovedfokus i regionene - Hva ville bedriftene ha ut av ERG?

Paul Sverre Røe fra Proneo AS har vært prosjektleder for to regioner i midtre del av Trøndelag. I oppstarten forteller han at det var det viktig å få avklart forventninger, ønsker og behov for målgruppa, som var bredt spekter av bedrifter med ulike tilknytningen til lokalmaten. På bakgrunn av denne kartlegging, ble det både utviklet aktiviteter mot forbrukeren, men også tiltak der bedriftenes behov er et hovedtema. 

Prosjektet "Kulinariske Namdalen" i norddelen satt seg noen mål for arbeidet dette året; forretningsutvikling hos med aktørene, kompetanseutvikling og rekruttering og synliggjøring (Visit Namdalen). Så det har naturlig nok vært fokusert mye på å skape events, som i tillegg til å skape synlighet og stolthet også har det gitt bedriftene mulighet til å utvikle og bygge nettverk seg imellom. 

Fra Oppstart for Innherred på Stiklestad.
Fra Oppstart for Innherred på Stiklestad. Foto: Paul Sverre Røe

Sertifiseringsordning som gir kunnskap til forbruker

Fra ERG-hovedprosjektet sin side var det viktig å sette søkelys på hvordan forbrukeren lettere skal få kunnskap om hvor lokalmaten er tilgjengelig. Det ble etablert en sertifiseringsordning basert på kravspesifikasjoner. Bedriftene kunne søke på godkjenning, enten som produsent (Producer), som en tilbyder av lokale mat- og reiselivsopplevelser (Host), eller som et arrangement der lokalmat serveres (Event Host), som Partner/butikk eller i kombinasjoner. Totalt er over 300 bedrifter blitt sertifisert i Trøndelag. Det betyr at enda flere har lokalmatfokus, og det er bra!

Sertifiseringsordningen er tillitsbasert og den forplikter både bedriftene og de som står bak. Her er det selvsagt også en kobling til Trøndersk matmanifest.   

Videre satsing

Mot slutten av året vil nok fokus være- HVA NÅ? Trøndelag og Trondheim har fått vist sammen hva regionen kan by på, for et langt større publikum. Det er satt i gang prosesser, regionene og prosjektene har gjort seg ulike erfaringer og det er skapt forventningen. Alt dette vil være til stor nytte i videre utvikling den trønderske matregionen!  

Kontaktperson:
Kari Kolle fmtlkko@statsforvalteren.no tlf.: 95 90 10 40.