Nyheter

Fylkesnytt fra Trøndelag 1/2023

Statsforvalteren i Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Landbrukskonferansen 2023.

Landbrukskonferansen 2023

Denne uka har Statsforvalteren i Trøndelag arrangert Landbrukskonferansen 2023 på Scandic Hell i Stjørdal. Konferansen er en viktig møteplass mellom ansatte i kommunal landbruksforvaltning, rådgivere innen landbruket og andre som er interessert i landbruket i Trøndelag. Årets tema «Landbruket i urolige tider» engasjerer mange, hele 170 deltagere ble registrert på Landbrukskonferanse på Hell denne uka!  

Statsforvalteren i Trøndelag arrangerer hvert år Landbrukskonferansen på Hell. Hensikten er å samle kommunal landbruksforvaltning og bidra med kunnskap og inspirasjon. Landbrukskonferansen er også en arena for å bidra til å utvikle trøndersk landbruk og kommunenes og fylkets landbruksforvaltning.

Avtroppende landbruksdirektør i Trøndelag, Tore Bjørkli,
Avtroppende landbruksdirektør i Trøndelag, Tore Bjørkli, åpnet årets landbrukskonferanse med tema Landbruket i urolige tider. Kampen om arealene blir svært viktig framover sa Tore Bjørkli. Foto: Eva Dybwad Alstad

Mange gode innledere var invitert til konferansen.

Daglig leder i Agri Analyse, Christian Anton Smedshaug, gav oss bakgrunnstall for utviklingen i landbruket nasjonalt og sett i internasjonalt perspektiv, og pekte på utfordringer og noen muligheter framover.  

I urolige tider er det viktig å optimalisere arealbruken i matproduksjon og utnytte jordressursen til det den er best egnet til. Som eneste land i verden har Norge alle rede gjort en stor omstrukturering av landbruket som er i tråd med dette hensynet, mente Smedshaug, og pekte på kanaliseringspolitikken.

Ola Grytten var invitert til å snakke om inntekstmåling i jordbruket og fortelle om innholdet i Grytten-rapporten.

Ola Grytten
Vi har lagt til grunn at bonden er selvstendig næringsdrivende, forklarte Grytten, og viste til mandatet for arbeidet med rapporten. Foto: Eva Dybwad Astad

Distriktssjef Linda Hellander i Tine Rådgiving snakket om hvorfor melkeproduksjon er viktig, og om utfordringene i melkeproduksjon framover.

Nasjonalt er det per i dag 49 prosent båsfjøs (fordeling besetninger), men i Trøndelag er det 39 prosent så vi ligger jo ganske bra an i Trøndelag, mente Linda Hellander. Men det er stor variasjon mellom kommuner. 

Anstein Lyngstad introduserer Linda Hellander
Anstein Lyngstad introduserer Linda Hellander under årets Landbrukskonferanse på Hell. Foto: Eva Dybwad Alstad

Skogbruket fikk også plass under årets Landbrukskonferanse på Hell. Politijurist Amund Sand i Trøndelag Politidistrikt holdt innlegg om miljøkriminalitet i skogbruket, og viste gode eksempler på lovbrudd og utfordringer i lovverket for håndtering av slike sakser. Prosjektleder Lars Johansson i Woodworks orienterte om aktuelle prosjekter hos Woodworks – veldig mye spennende og ny bruk av råstoff fra skogen gir håp om at det blir interessant å utnytte skogressursen også i framtida.  

Prisutdelinger

Økoprisen og kulturlandskapsprisen for 2022 ble også utdelt på konferansen. Årets økopris gikk til Torbjørn Støre fra Støre gård på Levanger. Du kan se bilder og lese mer om prisvinneren på nettsidene til Statsforvalteren i Trøndelag

Årets kulturlandskapspris gikk til Birgit og Einar Myhr fra Voll gård i Levanger.  (les mer om prisvinnerne på våre nettsider:

Mer om Programmet

Begge dagene var det også parallellsesjoner innen Jordbruk & mat, Skogbruk og Arealforvaltning. I parallellsesjonene ble de enkelte fagtemaene utdypet i mindre grupper. 

Programmet for konferansen ligger på nettsidene til Statsforvalteren i Trøndelag ( Landbrukskonferansen 2023 | Statsforvalteren i Trøndelag ). Her vil vi også etter hvert legge ut presentasjonene.

Takk til Landbruksdirektør Tore Bjørkli

Landbruksdirektør i Trøndelag, Tore Bjørkli, avsluttet sin karriere under landbrukskonferansen, etter 40 år i landbruksforvaltning, og 25 år som direktør i Landbruksavdelinga. I sitt avslutningsinnlegg under konferansen oppsummerte han erfaringer i landbruksforvaltningas tjeneste. Tore fikk med seg en gullmedalje fra Landbruksselskapet i Sør-Trøndelag, mange gode ord og stor applaus fra forsamlingen. Vi takker for laget og ønsker Tore fine dager som kårkall på Haug gård i Verdal.

Kontaktperson: Marit Nestande,
marit.nestande@statsforvalteren.no tlf. 73 19 92 43.

Aktivitetsfremmende arbeid i skogbruket - Skogsatsing Trøndelag 

Partnerskapet bak Skogsatsing Trøndelag som består av kommunene i Trøndelag, skognæringa i Trøndelag ved WoodWorks! Cluster, Trøndelag Fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag satser videre med Skogsatsing Trøndelag for årene 2023-2025. Prosjektet omfatter alle kommunene i Trøndelag pluss kommunene Aure og Surnadal i Møre og Romsdal og Bindal i Nordland. Med prosjektet Skogsatsing Trøndelag 23-25 ønsker vi å ha et nøytralt veiledningstilbud til alle skogeiere i denne geografien ved at de tilbys bistand av både skogpådriver, vegpådriver og vegplanlegger.  

Resultater 

Vi har gjennomført en tilsvarende satsing fra 2019 med godt resultat. I løpet av 2019-2021 fant våre skogpådrivere behov for gjennomføring av ungskogpleie på 60 000 dekar hos skogeierne de besøkte. Dette utgjør en stor del av ungskogpleieaktiviteten i fylket som var på 75 000 dekar i denne perioden. Skogpådriverne har avdekt et behov for ca. 1 mill. planter som nyplanting, men dette har ikke vært noe fokusområde siden nyplanting i stor grad følges opp av tømmerkjøperne i forbindelse med hogst. Skogpådriverne har kartlagt behov for 280 000 planter til suppleringsplanting. Dette utgjør ca 1/3 av suppleringa i fylket i perioden. 

Det er nok innenfor vegbygging det er lettest å se synlige effekter av Skogsatsing Trøndelag. Skogpådriverne har vurdert behov for 180 km med ny veg. Dette har blitt videreformidlet til vegpådriverne som har fått og jobbet videre med 142 vegprosjekter i perioden. I samme periode har 50 prosjekter på til sammen 98 km bilveg blitt detaljplanlagt av vegplanleggerne. Til sammenligning er det bygd ferdig 120 km bilveg i perioden. Ettersom prosessen med planlegging, søking, finansiering og bygging av en veg vanligvis tar flere år, vil de fleste av vegene som er planlagt av Skogsatsing Trøndelag ikke bli ferdigstilt før i de årene vi har framfor oss. 

I løpet av 2019-2021 var skogpådriverne i direkte kontakt med 3384 av fylkets 14 000 skogeiere. I tillegg møtte 4479 skogeiere på arrangementer hvor skogpådriverne hadde en rolle. Om denne kontakten ikke resulterer i en direkte skogbruksaktivitet bidrar det til kunnskapsoppbygging og mulige fremtidige fornuftige skogfaglige investeringer. I en tid hvor både det offentlige og private veiledningstilbudet er bygd ned ser vi tydelig og i økende grad behovet for denne type nøytrale veiledningsstillinger.  

Deltakere på nettverkssamling
Stor deltakelse på nettverkssamling i Skogsatsing Trøndelag høsten 2022 når Skogselskapet i Trøndelag viser frem Sitkagrana sin fremragende vekst i kystnære strøk. Foto: Statsforvalteren i Trøndelag 

Interesse utenfor fylket 

Vi registrerer med glede at andre regioner i landet også interesserer seg for hvordan vi jobber med denne satsingen i Trøndelag. I fjor høst kom Statsforvalteren i Oslo og Viken med sine kommuner på fysisk besøk til Trøndelag og ville høre om Skogsatsing Trøndelag. I etterkant av besøket tok Viken fylkeskommune kontakt med både Statsforvalteren og fylkeskommunen i Trøndelag fordi de ville lage et lignende pådriveropplegg i sitt fylke. Skogsvegmiljøet i Nordland har også henvendt seg til oss for å høre hvordan vi får til så stor aktivitet på skogsvegsida. De ønsker seg en lignende satsing i Nordland.  

Skogpådriver i Nidaros Skogforum Torgrim Garberg
Skogpådriver i Nidaros Skogforum Torgrim Garberg orienterer besøkende offentlige skogfunksjonærer fra Oslo og Viken om sitt arbeid. : Foto: Statsforvalteren i Trøndelag

Finansiering

Statsforvalteren i Trøndelag og våre samarbeidspartnere i fylket håper på en nasjonal økonomisk støtte til nøytrale veiledningstillinger, men inntil videre må dette finansieres ved hjelp av et regionalt spleiselag. I Trøndelag har Trøndelag Fylkeskommune bevilget 2,5 mill kr pr år til prosjektet, mens Skogindustrien, kommunene, Statsforvalteren i Trøndelag bidrar med mindre beløp til spleiselaget. Det er også noe inntjening som finansierer deler av disse stillingene. Vi har også noen søknader til behandling som vi håper kan være med å fullfinansiere opplegget. 

Kontaktperson: Rune Saursaunet,
e-post: rune.saursaunet@statsforvalteren.no Tlf: 74 16 82 15

Veileder til matjordplaner i Trøndelag 

«Regional plan for arealbruk 2022-2030 – Bærekraftig og stedstilpasset arealpolitikk i Trøndelag» ble vedtatt i Fylkestinget 9. mars 2022. I planens handlingsprogram inngår følgende tiltak: «Utarbeide en veileder til matjordplaner for Trøndelag», med Statsforvalteren som ansvarlig. Veilederen skal være et hjelpemiddel for å ivareta matjorda (jordressursen) ved permanent og midlertidig omdisponering av dyrka og dyrkbar jord. 

Ny E6
Ny E6 gjennom Trøndelag medfører omdisponering av enorme arealer med dyrkamark. Matjordplan er nødvendig for å ivareta jordressursen på best mulig måte. Foto: Laila Marie Sorte

I vår vil utkast til veileder bli sendt på en bred høringsrunde. Vestfold og Telemark fylkeskommune har latt oss bruke deres veileder til matjordplan som utgangspunkt, noe som har spart oss for mye arbeid. Vi har lagt vekt på ivaretakelse av hele jordressursen med både A- og B-sjiktet, og vi har tatt inn en del om midlertidig omdisponering av dyrka jord. Vi hadde helst sett at det etter hvert ble utarbeidet en nasjonal veileder som sikrer lik håndtering på tvers av fylkesgrensene. 

Statsforvalteren v/landbruksavdelingen har hovedansvaret for utarbeiding av veilederen med fagråd areal som referansegruppe. Fagråd areal består av representanter fra Jordvern Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, kommuner og Statsforvalteren i Trøndelag (landbruk). Rambøll har mye erfaring med matjordplaner i Trøndelag og er innleid som konsulenter for kvalitetssikring av veilederen. 

Å flytte matjord kan aldri vektlegges som argument for å omdisponere dyrka eller dyrkbar jord. Det er store utfordringer med å finne egna mottaksarealer uten at det oppstår arealkonflikter med andre viktige samfunnsinteresser og med å oppnå samme jordkvalitet på det nye arealet. Å flytte eller mellomlagre jordressursen er et kompenserende tiltak i de tilfellene det er besluttet at dyrka eller dyrkbar jord skal omdisponeres, permanent eller midlertidig. Når vedtaket er gjort, er det viktig å ivareta jordressursen på best mulig måte for videre matproduksjon. Vi opplever økt forståelse både for jordvern og for betydningen av matjordplaner. 

Kontaktperson:
Laila Marie Sorte, laila.sorte@statsforvalteren.no Tlf: 73 19 92 87.

Jordvern i medvind 

Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og Jordvern Trøndelag arrangerte regional jordvernkonferanse den 13. desember 2022. Vi kunne da konstatere at det er en positiv utvikling for jordvernet nå, både når det gjelder praksis og holdninger. Statsforvalteren erfarer at kommunene tar jordvern på alvor, og at det stadig sjeldnere foreslås ny omdisponering av dyrka jord.  

Bygg.
Bygg. Foto: Anne Solstad, Statsforvalteren i Trøndelag

På konferansen var også tilbakeføring av utbyggingsareal til LNF et sentralt tema, og det ble stadfestet at kommunene har en meget vid adgang til å oppheve og endre planer. Flere av de trønderske kommunene har her en mulighet til å revurdere tidligere avklart arealbruk; med potensielt store jordverngevinster.  Vi ser også at en del kommuner er i gang med dette arbeidet. Trondheim kommune har nylig foreslått tilbakeføring av store boligområder på dyrka mark i kommuneplanens arealdel. I forbindelse med rullering av planen fikk administrasjonen en bestilling om en arealnøytral arealdel. Dette har vi gitt kommunen honnør for da det er et helt riktig grep med tanke på mange av utfordringene vi nå møter på arealsida. For å både ivareta matproduserende arealer samt sikre at utslippene fra nedbygging av arealer ikke skal øke, bør ny utbygging i stor grad skje på allerede bebygd areal eller åpen fastmark. Til sluttbehandling ble riktignok både jordvernet og prinsippet om arealnøytralitet utfordret, men det er jo ikke en ukjent utvikling i en kommuneplanprosess. Vi er nå i dialog med kommunen om en del av innsigelsene vi hadde, så det er ikke alt som er avgjort enda.  

De som er interessert kan ta kontakt for å få vår høringsuttalelse til kommuneplanen for Trondheim.  

Kontaktperson:
Margrethe Halsan, fmtlmha@statsforvalteren.no  Tlf: 73 19 92 73.

Fullt hus på Landbruksøkonomidagen

I samarbeid med Innovasjon Norge og NIBIO har Statsforvalteren i Trøndelag nylig arrangert Landbruksøkonomidagen på Scandic Hell i Stjørdal. Over 90 personer deltok på konferansen. Det er vi veldig fornøyd med!

Fokus på landbruksøkonomi trakk mange til fagdag!
Fokus på landbruksøkonomi trakk mange til fagdag! Foto: Siv Karin Paulsen Rye/Nibio  

Landbruksdirektør Tore Bjørkli ønsket velkommen, og ble etterfulgt av tidligere administrerende direktør Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp, som hadde interessante betraktninger om beredskap, sjølforsyning og matsikkerhet i et nasjonalt og historisk perspektiv. Seniorrådgiver Anders J. Huus fra Bondelaget gikk igjennom problemstillinger Grytten-utvalget har behandlet i sin rapport, og seniorrådgiver Jostein Vasseljen fra NIBIO fulgte opp og tok for seg resultatet fra driftsgranskingene fra 2021. 

Førsteamanuensis Lars Erik Ruud fra Høgskolen i Innlandet holdt et tankevekkende innlegg om prosjekt Innlandsfjøset og hvordan det er mulig å bygge lønnsomt på små og mellomstore bruk.  

– Når en skal planlegge utbygging av fjøs er det viktig å ta utgangspunkt ressursgrunnlaget og det økonomiske handlingsrommet på den aktuelle gården, poengterte Ruud.   

I prosjekt Innlandsfjøset blir fjøsprosjektet planlagt samlet, men byggingen blir gjennomført over flere trinn. Mekaniseringa blir gjennomført enkelt og billig i starten, men kan oppgraderes med tekniske løsninger etter som økonomien tillater det.  

Møteleder Anstein Lyngstad
Møteleder Anstein Lyngstad introduserer Førsteamanuensis Lars Erik Ruud fra Høgskolen i Innlandet som fortalte om prosjektet “Innlandsfjøset”. Foto: Statsforvalteren i Trøndelag

Bransjeansvarlig for landbruk i Sparebank 1 SMN, Anja Gotvasli, fortalte om erfaringer og råd sett fra bankens ståsted og pratet også om hvorfor bærekraft er viktig for bankene. Fra Statsforvalteren holdt seniorrådgiver Linda Nyvoll Antonsen og seniorrådgiver Kjersti Alne Solberg innlegg om regelen for husdyrkonsesjon. Bonde Sissel Langørgen fra Høstadsand gård avsluttet dagen og fortalte om mangesysleriet de driver på gården både med meieri og Inn på tunet.  

Til slutt ble dagen oppsummert av møteleder, underdirektør Anstein Lyngstad.  Statsforvalteren i Trøndelag er fornøyd med at Landbruksøkonomidagen ser ut til å fortsatt være en aktuell møteplass for ulike aktører i Trøndelag som er opptatt av landbruksøkonomi.  Det tar vi med oss videre i planleggingen for neste år, avsluttet Lyngstad med.

Kontaktperson:
Marit Nestande, marit.nestande@statsforvalteren.no Tlf. 73 19 92 43.