3. desember er FNs dag for funksjonshemmede

Over en milliard mennesker lever med en nedsatt funksjonsevne, men bare halvparten er synlig

Pandemien gjør at mange funksjonshemmede opplever dobbel krise.

I dag er den internasjonale dagen for personer med nedsatt funksjonsevne. Tema for årets dag er «ikke alle funksjonsnedsettelser er synlige». Det totale antallet mennesker med nedsatt funksjonsevne i verden i dag er om lag én milliard mennesker, ifølge Verdens helseorganisasjon.

Nesten halvparten av alle mennesker i verden med nedsatt funksjonsevne har en usynlig funksjonsnedsettelse: Mental helse, blindhet, døvhet og diabetes er eksempler.

Når vi snakker om et så stort antall mennesker, og når vi i tillegg vet at mange mennesker med nedsatt funksjonsevne daglig møter barrierer – fysiske, sosiale og samfunnsmessige – er det ingen tvil om at dette er en viktig dag å markere.

Viktig toppmøte

I anledning denne dagen, er jeg glad og stolt over at vi nå annonserer for verden at Norge vil være vertskap for neste Global Disability Summit, som vil gå av stabelen i Oslo i 2022. Det er 20 år etter at den internasjonale dagen for personer med nedsatt funksjonsevne ble markert for første gang. Global Disability Summit er verdens største internasjonale møteplass for alle som arbeider for og med personer med nedsatt funksjonsevne.

Ved å annonsere dette globale toppmøtet allerede nå, sender vi et tydelig signal til verden om at vi holder stø politisk kurs, at vi vil rette oppmerksomheten på dem som ofte blir hardest rammet av kriser som covid-19-pandemien, og at vi er trofaste mot prinsippet om at ingen skal utelates.

Pandemien forsterker ulikhetene i samfunnet. Allerede før pandemien var situasjonen dyster for mange personer med nedsatt funksjonsevne. Ifølge tall fra FN er personer med nedsatt funksjonsevne jevnt over fattigere, har mindre tilgang på helsetjenester og arbeidsmuligheter, og opplever høyere grad av ekskludering fra samfunnslivet enn personer uten nedsatt funksjonsevne.

Ved behov for helsetjenester er det globalt tre ganger så usannsynlig at personer med nedsatt funksjonsevne får den hjelpen de trenger som for en person uten nedsatt funksjonsevne. Innen utdanning ser vi lignende trender. Mens nesten åtte av ti uten nedsatt funksjonsevne kan lese, er dette kun tilfellet for fem av ti med nedsatt funksjonsevne. I tillegg nektes personer med nedsatt funksjonsevne skolegang i enkelte land.

Rammes dobbelt

Av en milliard mennesker som har en eller annen form for nedsatt funksjonsevne, lever 800 millioner i utviklingsland, ifølge UNDP.

Personer med nedsatt funksjonsevne er ikke en tydelig definert gruppe. Det er heller ikke ett eget bærekraftsmål som omhandler sårbare og marginaliserte grupper direkte, men en rekke delmål under bærekraftsmålene gjør det. Det å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i disse delmålene, har vært et viktig bidrag til anerkjennelsen av at personer med nedsatt funksjonsevne er aktive deltakere i samfunnsutviklingen.

Personer med nedsatt funksjonsevne må bli hørt, inkludert og likestilt der de bor. Inkludering, deltakelse og ikke-diskriminering er menneskerettighetsprinsipper som må innfris dersom vi skal klare å utrydde ekstrem fattigdom, dersom alle skal få utdanning, og dersom ulikhet skal reduseres.

Godt på veg

Regjeringen har styrket innsatsen for personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingspolitikken. I 2019 bevilget regjeringen over 600 millioner kroner til tiltak der inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne enten har vært hovedmål eller delmål for innsatsen. Unicef er her et godt eksempel. Med norsk støtte innfører Unicef nå tiltak for å inkludere barn og unge med nedsatt funksjonsevne i alle organisasjonens utviklingsprogrammer, og vi øker også støtten til dette neste år. 

Ved å være vertskap for Global Disability Summit bidrar vi til å holde fokus på et område som både trenger og fortjener større oppmerksomhet. Forrige – og hittil eneste toppmøte – var i London i 2018. Møtet ble en suksess, med en rekke nye initiativ og forpliktelser som både organisasjoner og stater sluttet seg til, og som det jobbes med å innfri. Vi ønsker å bygge videre på denne suksessen.

Tiden frem til toppmøtet skal vi bruke til økt bevisstgjøring og kunnskap om menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Vi skal konsultere bredt og sørge for at de som vet mest om hvordan det er å leve med funksjonsnedsettelse, blir hørt og får innflytelse.