Generalforsamling: Nytt styremedlem i Avinor AS

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Avinor ivaretar samfunnskritisk infrastruktur, og har under pandemien sørget for en sikker og stabil drift. Selskapet står imidlertid fortsatt i en krevende økonomisk situasjon. Det er derfor viktig at Avinor forvalter ressursene sine på en mest mulig effektiv måte og legger til rette for effektiv drift. Med Inger Lise Strøm som nytt styremedlem får styret tilført relevant erfaring fra arbeid med finans- og økonomistyring på styre- og ledelsesnivå, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

På dagens generalforsamling i Avinor ble Inger Lise Strøm valgt inn som nytt styremedlem, mens styreleder Anne Carine Tanum og styremedlemmene Ola H. Strand og Linda Bernander Silseth ble gjenvalgt for to år.

Inger Lise Strøm (1971, Nordland) er utdannet siviløkonom fra BI. Strøm har lang erfaring med finans- og kapitalstyring, risikostyring og økonomistyring. Hun har blant annet vært direktør for finansstyring i Sparebank 1 Helgeland (2005-2014) og CFO/økonomidirektør i Helgeland Kraft (2014-2021). Hun har fra 2009 vært nestleder i styret i Helse Nord RHF, hvor hun også er leder av styrets revisjonsutvalg.

Om Avinor
Avinor ble etablert som et statsaksjeselskap i 2003 ved omdanning av forvaltningsbedriften Luftfartsverket. Avinor har ansvaret for 43 lufthavner og driver en samlet flysikringstjeneste for den sivile og militære luftfarten.

Staten er eier i Avinor AS for å ivareta drift og utvikling av et landsomfattende nett av lufthavner samt sivil og militær flysikringsvirksomhet. Statens mål som eier er kostnadseffektiv og sikker drift og utvikling av statlige lufthavner og flysikringsvirksomhet. Staten eier 100 prosent av Avinor.