Gjerdrumutvalget la frem sin rapport om forebygging av kvikkleireskred i Norge

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Olje- og energiminister Terje Aasland og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram tok i dag imot Gjerdrumutvalgets utredning om forebygging av kvikkleireskred i Norge.

Statsrådene snakker med utvalgslederen.
Gjerdrumutvalget v/ utvalgsleder Inge Ryan (f.h) leverte NOU-en til olje- og energiminister Terje Aasland og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram 28. mars 2022. Foto: Ella Ege Bye/OED Lisensinfo

Utredningen ble overlevert til statsrådene av utvalgsleder Inge Ryan på en pressekonferanse i Oslo.

Gjerdrumutvalget ble opprettet i februar 2021 i etterkant av kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember 2020. Utvalgets mandat har vært todelt. I tillegg til å vurdere tiltak for å styrke forebygging av kvikkleireskred i hele landet, leverte utvalget en delrapport i september 2021 om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum.

— Kvikkleireskredet i Gjerdrum var en stor tragedie som berørte oss alle sterkt. Vi må lære av det som har hendt, og vi må gjøre alt det vi kan for at det ikke skal skje igjen. Derfor setter jeg stor pris på den viktige jobben utvalget har gjort, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Olje- og energidepartementet vil nå sende utredningen på offentlig høring, for å få et best mulig grunnlag for videre oppfølging.

'
Lederen av Gjerdrumutvalget, Inge Ryan, leverte utvalgets rapport, "NOU 2022:3 På trygg grunn — Bedre håndtering av kvikkleirerisiko" til regjeringen 28. mars 2022. Foto: Ella Ege Bye/OED

— Utvalget foreslår mange tiltak, både når det gjelder regelverksendringer, ansvarsdeling og forvaltningspraksis. Det dreier seg om komplekse problemstillinger og vi skal gå grundig gjennom forslagene i utredningen, sier Aasland.

Kvikkleireskredet på Gjerdrum er det mest alvorlige kvikkleireskredet som har skjedd i Norge i nyere tid. Ti mennesker og et ufødt barn omkom. I tillegg ble rundt 1500 personer evakuert, og skredet førte til store materielle ødeleggelser.

— Skredet i Gjerdrum var en enorm belastning for menneskene som bor der, og det påførte kommunen store kostnader. Jeg håper og tror at denne NOUen vil hjelpe oss med å forstå hva som kan gjøres enda bedre for å unngå slike hendelser i framtida, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

'
Gjerdrumutvalget. Fra venstre; utvalgets leder Inge Ryan; forsker og samfunnsøkonom, Annegrete Bruvoll; fagsjef for beredskap, Ketil Matvik Foldal, professor Steinar Nordal; assisterende statsforvalter, Gunnar O. Hæreid; professor Tone Merete Muthanna; senioringeniør Hanne Bratlie Ottesen og forsker Inger-Lise Solberg. Foto: Ella Ege Bye/OED

Hele den offentlige utredningen, utvalgets egen pressemelding, samt mer informasjon om Gjerdrumutvalget kan leses på utvalgets eget nettsted.

Lenke til utredningen: