Gjerdrumutvalgets NOU om forebygging av kvikkleireskred er sendt på høring

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Olje- og energidepartementet har sendt Gjerdrumutvalgets NOU 2022: 3 På trygg grunn – Bedre håndtering av kvikkleirerisiko på bred høring. Høringsfrist er fredag 19. august 2022.

Gjerdrumutvalget ble opprettet i februar 2021 i etterkant av kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember 2020. Utvalgets mandat har vært todelt. I tillegg til å undersøke årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum, har utvalget vurdert tiltak for å styrke forebyggingen av slike skredulykker i hele landet.

Utredningen som nå er sendt på høring inneholder vurderinger og anbefalinger om tiltak som kan bidra til å forebygge skredulykker. Departementet ber om innspill på utvalgets vurderinger og tilrådninger.

- Vi sender denne utredningen ut på bred offentlig høring for å få et best mulig grunnlag for videre oppfølging. Gjerdrumutvalget foreslår mange tiltak, både når det gjelder regelverksendringer, ansvarsdeling og forvaltningspraksis. Det dreier seg om komplekse problemstillinger, og vi ønsker innspill fra så mange relevante aktører som mulig til det videre arbeidet, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Høringsfristen er fredag 19. august 2022. Høringsuttalelsene er offentlige og vil bli publisert på regjeringens hjemmesider.

Gjerdrumutvalgets leder Inge Ryan overleverte utredningen NOU 2022: 3 På trygg grunn – Bedre håndtering av kvikkleirerisiko til olje- og energiminister Terje Aasland og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram under en pressekonferanse i Oslo 28. mars. Utvalget har tidligere, i september 2021, levert en delrapport om årsakene til skredet i Gjerdrum.

Gjerdrumutvalgets NOU kan leses her.

Se mer informasjon om høringen her. 

Mer informasjon om Gjerdrumutvalget kan leses på utvalgets eget nettsted.