Høring - NOU 2022: 3 På trygg grunn

Olje- og energidepartementet sender med dette NOU 2022: 3 På trygg grunn – Bedre håndtering av kvikkleirerisiko på høring

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.08.2022

Vår ref.: 22/756

NOUen er utarbeidet av Gjerdrumutvalget som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. februar 2021 for å undersøke årsakene til skredet på Gjerdrum og vurdere tiltak for å styrke forebyggingen av slike skredulykker i hele landet. Utvalget leverte en delrapport om årsakene til skredet 29. september 2021. Utredningen som nå er avgitt, inneholder vurderinger og anbefalinger om tiltak som kan bidra til å forebygge ødeleggende kvikkleireskred i Norge.

Olje- og energidepartementet mottok utvalgets utredning 28. mars 2022. Utredningen er publisert på regjeringens hjemmesider NOU 2022: 3 - regjeringen.no.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets vurderinger og tilrådninger. Andre som ikke er ført opp på adresselisten kan også avgi høringsuttalelse.

For å avgi høringsuttalelse benyttes den digitale løsningen på regjeringens hjemmesider Høring - NOU 2022: 3 På trygg grunn - regjeringen.no. Høringsuttalelsene er offentlige og vil bli publisert på regjeringens hjemmesider.

Fristen for å kunne gi en høringsuttalelse er fredag 19. august 2022.

Med hilsen

Lars Christian Sæther (e.f.)

avdelingsdirektør                                          Monica Skog Jackson

                                                                          rådgiver

Departementene

Statsforvalterne

Fylkeskommunene

Kommunene

Sametinget

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barneombudet

Bioforsk Jord og Miljø

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Distriktssenteret

Finanstilsynet

Finnmarkseiendommen

Fiskeridirektoratet

Forbrukerrådet

Forsvarets ingeniørhøgskole

Forsvarsbygg

Helsedirektoratet

Husbanken

Innovasjon Norge

Jernbanedirektoratet

Justervesenet

Konkurransetilsynet

Kystverket

Landbruksdirektoratet

Likestillings og diskrimineringsombudet

Longyearbyen lokalstyre

Mattilsynet

Meteorologisk institutt

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt geodataråd

Norges forskningsråd

Norges geologiske undersøkelser (NGU)

Norges institusjon for menneskerettigheter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norsk Design- og arkitektursenter (DOGA)

Oljedirektoratet

Politidirektoratet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Reindriftsforvaltningen

Riksantikvaren

Sivilombudsmannen

Sjøfartsdirektoratet

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Statens helsetilsyn

Statens jernbanetilsyn

Kartverket

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Statens strålevern

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Sysselmestern på Svalbard

Avinor AS

Bane NOR Eiendom AS

Bane NOR SF

Enova SF

Statkraft SF

Statnett SF

Statsbygg

Statsskog SF

Sykehusbygg HF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

OsloMet - By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Nord Universitet

Universitetet i Agder (UiA)

Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Oslo (UiO)

Universitetet i Stavanger (UiS)

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)

Norges Brannskole

Handelshøyskolen BI

Norges Handelshøyskole (NHH)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norges Geotekniske Institutt (NGI)

Havforskningsinstituttet

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Norsk Institutt for vannforskning  (NIVA)

Norsk Landbruksrådgivning

Norsk Treteknisk Institutt

Teknologisk institutt - KIWA

Transportøkonomisk Institutt

Møreforskning

Nordlandsforskning

Vestlandsforskning

Østlandsforskning

Abelia

Bedriftsforbundet

Betongelementforeningen

Boligbyggelaget USBL

Boligprodusentenes Forening

Byggemiljø

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Byggmesterforbundet

Byggvareindustriens Forening

Chr. Michelsens institutt

Civitas AS

Den norske Advokatforening

Den Norske Turistforening

Den Polytekniske Forening

Det kgl.selskap for Norges vel

Det norske hageselskap

Det norske skogselskap

Arbeidstilsynet

Econa

Eiendom Norge

EL & IT-Forbundet

Energi Norge

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

Era Geo

FAFO -Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Fagforbundet

Fellesforbundet

Finans Norge

Finansforbundet

Folkeuniversitetet

Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi

FG- Skadeteknikk

Fortidsminneforeningen

Forum for kommunal planlegging

Forum for plan- og bygningsrett

Friluftsrådenes landsforbund

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

GeoForum

Geomatikkbedriftene

Glass og Fasadeforeningen

Greenpeace

GRID Arendal

Grønn Byggallianse

Heisleverandørenes Landsforening (HLF)

Heismontørenes fagforening

Hovedorganisasjonen Virke (HSH)

Huseiernes Landsforbund

IKT-Norge

Industri-Energi

KS

KS – Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdoms¬organisasjoner

Lyskultur

Huseierne

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Mesterbrevnemnda

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Miljøstiftelsen ZERO

Multiconsult

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nelfo

NIBR - By- og regionsforskningsinstituttet, HiOA

NITO Takst

NORCE Norwegian Research Centre AS

Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon SA (NESO)

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Bonde- og småbrukarlag

Norges Bondelag

Norges Bygg- og eiendomdsforening (NBEF)

Sintef Byggforsk

Norges Byggmesterforbund (NBF)

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Fiskarlag

Norges Handikapforbund

Norges Huseierforbund

Norges Hytteforbund

Norges idrettsforbund

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Juristforbund

Norges Kulturvernforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Takseringsforbund (NTF)

Norsk Akkreditering

Norsk Anleggsgartnermesterlag (NAML)

Norsk Bergindustri

Norsk Bioenergiforening (NoBio)

Norsk Bolig- og byplanforening

Norsk botanisk forening

Norsk Brannvern forening

Norsk Byggtjeneste AS

Norsk Eiendom

Norsk Fjernvarme

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk forening for farlig avfall NFFA

Norsk Friluftsliv

Norsk Geotekniske Institutt

Norsk Geoteknisk Forening

Norsk Geofysisk Forening

Norsk Heiskontroll

Norsk Industri

Norsk Klimaskjerm

Norsk Kommunalteknisk forening (NKF)

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk ornitologisk forening

Norsk Pensjonistforbund

Norsk Polarinstitutt

Norsk Sentrumsutvikling

Norsk solenergiforening

Norsk Teknologi (TELFO)

Norsk Vann

Norsk Varme

Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL)

Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)

Norske Murmestres Landsforening (NML)

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL)

Nye Veier AS

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

NHO Mat og Drikke

OBOS

Norsk Olje & Gass

Polyteknisk Forening

Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)

Romerike Geoteknikk

Romerike Grunnboring

Rørentreprenørende Norge

Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten

Rådgivende ingeniørers forening (RIF)

Sabima

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Samenes Folkeforbund

Samfunn og næringslivsforskning AS (SNF)

Samfunnsbedriftene

Samskipnadsrådet

Sjømat Norge

Skattedirektoratet

Standard Norge

Stiftelsen Stopp diskriminering

Tekna

Quality Norway

Telenor Norge AS

TKS Heis AS

Treforedlingsindustriens Bransjeforening

Treindustriens Landsforening (TL)

Vegforum for byer og tettsteder

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Vellenes Fellesorganisasjon

WWF-Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS