Olje- og energiministerens innlegg på pressekonferanserapport om forebygging av kvikkleireskred i Norge

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt dette innlegget etter at han mottok «NOU 2022: 3 På trygg grunn — Bedre håndtering av kvikkleirerisiko» fra Gjerdrumutvalget på en pressekonferanse i Oslo 28. mars 2022 sammen med kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

'
Olje- og energiminister Terje Aasland (t.v) og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram mottok rapporten om forebygging av kvikkleireskred i Norge fra Gjerdrumutvalget 28. mars 2022. Foto: Ella Ege Bye/OED

God formiddag til dere alle.

Natt til 30. desember 2020 gikk det et stort kvikkleireskred på Ask i Gjerdrum kommune. Ti mennesker og et ufødt barn mistet livet.

Bakgrunnen for at vi er samlet her i dag, er det som skjedde i Gjerdrum.

Dette skredet er det mest alvorlige kvikkleireskredet som har skjedd i Norge i nyere tid. Og hendelsen berørte oss alle sterkt.

Jeg vil begynne med noen ord til dem som ble rammet, til deres familie og venner – og til hele lokalsamfunnet på Gjerdrum:

Vi har dere fortsatt i tankene våre. Og vi tenker spesielt på de som mistet noen de hadde kjær.

Når det skjer hendelser som det som skjedde i Gjerdrum, så er det utrolig viktig at vi lærer av det som har hendt.

Vi må gjøre alt det vi kan for at det ikke skal skje igjen.

Derfor har Gjerdrumutvalget i løpet av de siste månedene jobbet inngående med å vurdere tiltak for å styrke forebyggingen av slike skred i hele landet.

Vi må bli bedre på forebygging av naturhendelser.

Og jeg setter stor pris på å motta denne viktige NOUen fra utvalget i dag.

Jeg vil rette en stor takk til utvalget, til utvalgsleder Inge Ryan og til sekretariatet. Dere har ferdigstilt en svært omfattende utredning på kort tid. Dette har uten tvil vært krevende.   

Jeg setter stor pris på det grundige arbeidet som dere har lagt ned.

Først med å finne årsakene til skredet i Gjerdrum i den første delrapporten som dere la frem i høst. Og så med denne utredningen, som omhandler forebygging av kvikkleireskred i hele landet.

Gjerdrumutvalget er et svært kompetent utvalg med fagekspertise innen geoteknikk, geologi, overvann, juss og økonomi kombinert med praktisk erfaring fra forvaltningen.

Og denne utredningen gir oss et svært godt grunnlag når vi nå skal jobbe videre med for å forebygge skadelige naturfarer i landet vårt.

Skredet i Gjerdrum skapte utrygghet hos mange av dem som bor i områder med kvikkleire.

Folk skal føle seg trygge i sine egne hjem. Derfor føles det godt å motta denne omfattende utredningen fra Gjerdrumutvalget i dag.

Utvalget foreslår mange tiltak. Både når det gjelder regelverksendringer, ansvarsdeling og forvaltningspraksis.

Det dreier seg om til dels svært komplekse problemstillinger. Så vi må bruke noe tid på å lese utredningen grundig og sette oss inn i alle forslagene.

Olje- og energidepartementet vil også innen kort tid sende utredningen på en offentlig høring slik at vi får et best mulig beslutningsgrunnlag for videre oppfølging.

Igjen vil jeg takke utvalget for det viktige arbeidet dere har gjort.

Og så gir jeg ordet videre til kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. 

Takk for meg.