Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

GlobalConnects klage er avgjort og gebyr nedjusteres til fem millioner kroner for brudd på ekomregelverket

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fattet vedtak om overtredelsesgebyr i den såkalte "Nødnettsaken". Departementet pålegger GlobalConnect et overtredelsesgebyr på fem millioner kroner for brudd på ekomregelverket.

Høsten 2015 tjenesteutsatte Broadnet (nå GlobalConnect) deler av sin IT- og nettverksdrift til teknologiselskapet Tech Mahindra Ltd. Avtalen innebar at deler av arbeidsoppgavene kunne bli tjenesteutsatt til en avdeling av Tech Mahindra lokalisert i India.

I desember 2016 ble uautorisert brukertilgang til en begrenset del av Broadnets systemer fra Tech Mahindra i India avdekket, omtalt i media som «Nødnettsaken». Dette hadde skjedd ved at det var gitt brukertilganger med utvidede rettigheter til et styringssystem. Dette ble avdekket i forbindelse med en feilrettingssituasjon.

På bakgrunn av denne hendelsen, gjennomførte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), med bistand fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) stedlig tilsyn hos Broadnet. Nkom påla Broadnet å rette ni avvik, samt påla et overtredelsesgebyr for brudd på ekomregelverket på 11 millioner kroner.

Broadnet er en stor og profesjonell aktør i markedet, med samfunnskritisk infrastruktur, samt en stor og viktig kundebase. Samfunnsfunksjonene er avhengig av tjenester knyttet til Broadnets infrastruktur. Departementet har konkludert med at Broadnet har brutt sentrale plikter i ekomregelverket og kravet om "forsvarlig sikkerhet", og at det derfor er riktig å ilegge et overtredelsesgebyr.

På den annen side var skadepotensialet begrenset, samt at de utvidede tilgangsrettighetene ble brukt til å rette opp i en feil i transmisjonsnettet til en Nødnettbasestasjon. Hendelsen i seg selv førte ikke til nedetid for Nødnettet. Broadnet rettet raskt avvikene.

Departementet har også tatt hensyn til at flere av avvikene er tett koblet slik at det oppstår en "dominio-effekt" hvor flere avvik springer ut av det samme underliggende forholdet. Departementet har tatt hensyn til dette i sin totalvurdering av saken, slik at de samme forhold ikke vektlegges flere ganger for utmålingen av overtredelsesgebyret.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland understreker at det i denne saken var klare brudd på sentrale plikter i ekomregelverket, noe som tilsier at det ilegges et overtredelsesgebyr.

- Det er likevel verdt å påpeke at det i denne saken ikke skjedde utfall av ekomnett og -tjenester og at Broadnet tok umiddelbart grep i etterkant av hendelsen for å sikre at lignende ikke vil skje i fremtiden, sier Helleland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen