Habilitet

Statsråd Geir Pollestad har vurdert det slik at han er inhabil eller nær grensen for inhabilitet i saker som gjelder vedtak knyttet til regler for ulike raser av slaktekylling. Dette spørsmålet er aktualisert i arbeidet med ny stortingsmelding om dyrevelferd. Pollestad har trekt denne konklusjonen på bakgrunn av en uttale han tidligere har bedt om fra Justisdepartementets lovavdeling.

I statsrådet 22. mars 2024 er statsråd Oddmund Hoel oppnevnt som settestatsråd for statsråd Pollestad. Settestatsråden vil behandle saker hvor statsråd Pollestad er inhabil eller nær grensen for inhabilitet på bakgrunn av sin fars og brors tilknytning til Hå Rugeri AS. Slike saker vil på vanlig måte kunne forberedes av embetsverket i Landbruks- og matdepartementet.

Det understrekes at statsråden alt ved tiltredelsen 4. august 2023 gjorde departementet, SMK og offentligheten kjent med hans families tilknytning til Hå Rugeri AS.