EU vil høre din mening:

Handlingsplan for kritisk råvareforsyning i Europa

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

EU-kommisjonen trenger din mening om en handlingsplan for bedre forsyningssikkerhet av råvarer til Europa. Handlingsplanen (Critical Raw Materials Act) som nå er på høring tar for seg metaller og mineraler som er kritiske for det grønne skiftet og den digitale omstillingen i Europa.

Les mer og registrer dine innspill på kommisjonens egne nettsider innen 25. november 2022.

En rekke metaller og mineraler er helt nødvendige for utvikling og produksjon av fremtidens grønne teknologier. Batterier, vindturbiner og mobiler er eksempler på teknologier som blant annet trenger sjeldne jordarter, kobber, nikkel, kobolt, litium og grafitt. Produksjonen og forsyningen av disse kritiske råvarene har gjennom de seneste tiårene blitt stadig mer konsentrert. For en del av råvarene er det enkelte land som kontrollerer forsyningen til Europa og resten av verden.

Usikkerheten knyttet til forsyning har blitt forsterket i år etter Russlands invasjon av Ukraina, og EU ser forsyningssituasjonen som en trussel mot Europas sikkerhet og europeisk industri. Derfor lanserte EU-kommisjonen i høst i år en offentlig høring av handlingsplanen.

EU-kommisjonen har tatt med flere tiltak i handlingsplanen, som først og fremst handler om dette:

 • Etablering av europeiske risiko- og overvåkingssystemer
 • Styrking av EU sin verdikjede for kritiske råvarer gjennom å:
  • identifisere prosjekter med kritiske råvarer i og utenfor EU
  • se på finansierings- og investeringsbehov i verdikjeden for kritiske råvarer
  • etablere effektive tillatelsessystemer for utvinning av kritiske råvarer
 • Tilrettelegging for økt bærekraft og enhetlige betingelser i hele verdikjeden

Handlingsplanen konsentrerer seg om disse seks hovedutfordringene:

 • Forsyningskildene er for konsentrerte
 • EU utnytter ikke sitt eget potensial for produksjon av kritiske råvarer
 • EU har lavt beredskap og svak risikostyring
 • EU er avhengig av import fra land med lave sosiale og miljømessige standarder
 • Sirkulærøkonomiske hensyn er ikke nok ivaretatt
 • Utilstrekkelig fokus på forskning og utvikling innen kritiske råvarer

Norge produserer råvarer, som grafitt, og raffinerte metaller, som kobolt og silisium. Disse anses som kritiske i EU. Norsk industri er samtidig sterkt avhengig av råvarer, og forsyningskriser som rammer EU vil også ramme Norge. Handlingsplanen vil ha betydning for hvilen rolle Norge skal ha i europeisk mineralnæring og for norsk industriutvikling som er avhengig av disse råvarene. Norske industriaktører kan derfor ha stor interesse av å gi konkrete innspill til EUs handlingsplan.