Har iverksatt tiltak for å bedre kvinners soningsforhold

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har iverksatt en rekke tiltak for å bedre forholdene for kvinnelige innsatte i fengsel, både før og etter at Sivilombudet var på tilsyn i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt i mars i år.

– Justis- og beredskapsdepartementet har allerede iverksatt flere tiltak for å rydde i regelverket rundt isolasjon og tvangsbruk i fengsel. Brudd på lover og retningslinjer i norske fengsler er uakseptabelt. Nå forventer vi at Kriminalomsorgsdirektoratet og den nye ledelsen på Bredtveit sørger for at det ryddes opp i praksis, sier Mehl.

Sivilombudet var på besøk i Bredtveit fengsel i mars. I etterkant av besøket iverksatte Justis- og beredskapsdepartementet en rekke strakstiltak. Flere av disse er nå gjennomført:  

  • Skien fengsel er gjort om til kvinnefengsel
  • Bemanningen på Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt er økt og antall innsatte i fengselet er redusert
  • Det er iverksatt utbedring av de bygningsmessige forholdene ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Regjeringen har siden tiltredelsen iverksatt en rekke tiltak for å løfte kriminalomsorgen, etter mange års nedprioritering fra forrige regjering.

  • Kriminalomsorgens budsjett er varig styrket med 145 millioner kroner, som blant annet skal gå til økt grunnbemanning og til å motvirke isolasjon
  • I revidert nasjonalbudsjett ble kriminalomsorgens budsjett ytterligere styrket med 50 millioner kroner, hvorav femten millioner er øremerket kvinners soningsforhold
  • Ordningen med tilsynsråd for kriminalomsorgen er vesentlig styrket gjennom en endring i straffegjennomføringsloven, som vil styrke innsattes rettigheter og sikre et mer treffsikkert tilsyn med kriminalomsorgen
  • Et lovforslag som skal begrense bruken av isolasjon og tydeliggjøre de innsattes rettigheter til fellesskap og helsehjelp er sendt på høring
  • Regjeringen skal sette ned et offentlig utvalg som blant annet skal utrede skal evaluere forvaringsordningen og utrede ivaretakelsen av domfelte og innsatte med alvorlige psykiske lidelser eller utviklingshemming. Utvalget skal blant annet vurdere hvilke hensyn som bør tas til kvinnelige innsatte ved varetekt, straffegjennomføring og tilbakeføring til samfunnet.

Mehl understreker at departementet ser med stort alvor på rapporten fra Sivilombudet, og at den vil følges nøye opp.

 – Vi har et ansvar for å ivareta innsatte og deres velferd. Tilfeller der det svikter opprører meg og skal rettes opp i. Vi har også et ansvar for å ivareta ansatte og hindre at de blir utsatt for vold, trusler og alvorlig skade. Vi har en klar forventning til at alle lover og retningslinjer blir fulgt, og at det er gode og verdige soningsforhold i alle våre fengsler, sier Mehl.