Helsepersonell kan miste autorisasjon for alltid

– Vi må gjøre alt vi kan for å hindre at pasienter blir utsatt for overgrep av helsepersonell, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Regjeringen foreslår nå lovendringer som gjør at helsepersonell som er til alvorlig fare for pasientsikkerheten, skal kunne stenges ute fra pasientkontakt for alltid.

Det foreslås blant annet hjemler for at Helsetilsynet kan gi strengere administrative reaksjoner overfor helsepersonell som er til alvorlig fare for pasientsikkerheten, eller som alvorlig svekker tilliten til helse- og omsorgstjenesten.

Forslagene følger i hovedsak opp anbefalinger fra Pasientovergrepsutvalget, som leverte sin rapport i 2022. Lovforslagene er generelle og omfatter også andre sakstyper enn overgrep og annen grensekrenkende atferd mot pasienter. 

– Vi mener vi bør endre loven for å bedre beskytte pasientene og ivareta pasientsikkerheten, men også befolkningens tillit til vår felles helsetjeneste. Hvis en pasient blir utsatt for overgrep, må det følges opp og få konsekvenser, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Karantenetid

Regjeringen foreslår å innføre en generell karantenetid på minst to år før helsepersonell som har fått tilbakekalt autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning, kan søke om ny autorisasjon. I de alvorligste sakene foreslås det en karantenetid på minst ti år. Karantenetiden på ti år er en sikkerhetsventil som tar høyde for at situasjonen kan endre seg over tid også i de alvorligste tilfellene.

I tillegg foreslås det at Helsetilsynet får adgang til å ilegge forbud mot at helsepersonell som ikke lenger har autorisasjon eller lisens, fortsatt yter helsehjelp. Forutsetningen for å ilegge et slikt forbud er at helsepersonellet er en alvorlig fare for pasientsikkerheten, eller alvorlig svekker tilliten til helse- og omsorgstjenesten.

Ivareta pasientsikkerhet

– Offentlig godkjenning gjennom autorisasjon betyr at samfunnet har tillit til deg. Det skal være trygt for alle å oppsøke helse- og omsorgstjenesten. Overgrep mot pasienter er uakseptabelt og utgjør et alvorlig misbruk av den tilliten som er gitt. Det er derfor nødvendig med klar lovhjemmel for å kunne tilbakekalle autorisasjon for alltid, og for å kunne ilegge forbud mot å yte helsehjelp for helsepersonell som fortsetter en uønsket praksis selv om de har mistet autorisasjonen, sier Kjerkol.

Hun understreker at formålet med varig tilbakekall av autorisasjon og forbud mot å yte helsehjelp ikke er straff, men å ivareta å ivareta pasientsikkerheten. Varig tilbakekall av autorisasjon og forbud mot å yte helsehjelp er bare aktuelt i de alvorligste sakene.

Et flertall av høringsinstansene støtter forslaget om lovendringer.