Justis- og beredskapsministerens hilsningstale på landsmøtet til Politiets fellesforbund

Tusen takk for introduksjonen og kjære alle sammen.

Veldig, veldig hyggelig å være her! Jeg skulle jo også gjerne vært her i går, men det var dessverre ikke mulig å få til, rent tidsmessig. Men jeg setter pris på oppsummeringa, og jeg er sikker på at jeg kommer til å få med meg mer av bredden av den debatten i tida framover.

Og det er veldig viktig for meg å være her. Dette tror jeg er det første landsmøtet, eller denne typen arrangementet, jeg er på for andre gang som statsråd, og vi har veldig, veldig stor nytte av alle innspillene som kommer fra PF.  Det er viktig for regjeringen og for meg å ha god dialog med dere. Noen ganger skulle jeg ønske jeg fikk det til enda bedre i en travel tid. Men selv om vi ikke alltid kan være enige om alt, er det kjempeviktig å snakke sammen, og kanskje aller mest i de mest krevende tidene, når det står på som verst.

Og det siste året har vært veldig spesielt. Sist jeg møtte dere var mer i nærheten av Oslo. Det var jo før noen spesielle måneder vi nå har lagt bak oss, med alt som skjer både i Norge og i Europa. Siden vi så hverandre sist, så har vi kommet rett ut av en pandemi og inn i en ny sikkerhetspolitisk situasjon, etter at Russland angrep Ukraina. Det i seg selv er veldig spesielt, og dere står jo midt i det. Det som har skjedd sør for oss har ført til mange nye oppgaver både for politidistriktene og PST.

Bare i det siste har også offentligheten fått mer kjennskap til alt dere gjør, når sikkerheten endrer seg rundt oss. For eksempel gjennom at det er økt samarbeid med forsvaret, vakthold rundt kritisk infrastruktur som kanskje ikke så mange har tenkt på at politiet holder på med – og har ansvar for. Det er droneaktivitet, som har vært et veldig stort tema, som har gjort at politiet må bruke mye ressurser på det, dere har stått i mottak av asylsøkere i et rekordår: Vi har passert tidligere rekorder, i hvert fall i nyere tid, på antall asylsøkere vi har tatt imot i løpet av ett år. Og dere har løst det på en veldig god måte, må jeg bare si, jeg er veldig takknemlig for det vi har klart å få til der, og i tillegg er det flere store saker, som Tengs-saken, Baneheia-saken, som også kommer til å prege tida framover og kreve oppfølging i justissektoren, og som vi forhåpentligvis kan lære noe av.

Så har vi fortsatt med oss koronaviruset. Det virker som en liten evighet siden det traff oss for første gang. Og nå, som jeg ser på en sal med så mange folk som sitter tett sammen og har det hyggelig, så virker det veldig fjernt. Men vi vet fortsatt ikke hvordan smittespredningen vil utvikle seg denne vinteren, og det er mye usikkerhet på mange områder.

Så det kan se ut som det å gå fra krise til krise har blitt den nye normalen, og for min del har det jo vært normalen i store deler av året jeg fått æren av å være statsråd.

Politiet har vist en veldig imponerende omstillingsevne gjennom det vi har sett de siste åra, og de helt ekstraordinære utfordringene som har krevd mye.

Og det er jo også i disse tidene politiet er kanskje viktigere enn noen gang. Det er helt avgjørende for oss at dere lykkes med det samfunnsoppdraget dere har. Og jeg har sendt mange varme tanker til dere gjennom det siste året, fordi jeg vet at det er mange som ikke har fått ferie, som har jobba natt og kveld og helg, og lange uker og lange dager, så jeg er veldig takknemlig for det. Og så er det krevende for regjeringen og for dere å styre og planlegge på en god måte sånn at vi både møter de utfordringene vi står i, som er helt ekstraordinære, med en helt endra sikkerhetspolitisk situasjon og samtidig klarer å være der for alle som er der i den normale hverdagen man har samtidig. Så kanskje er det forskjell fra korona-situasjonen, da man fikk mange nye oppgaver, men samfunnet var nedstengt og annen vanlig aktivitet ikke var der.

Og så er det økonomien som er krevende. Verdensøkonimien er prega av at vi er truffet av mange kriser på en gang, og selv om vi i Norge er bedre rusta enn de fleste, og det skal vi være takknmelige for, til å takle krevende økonomiske tider, så merker vi også her at det er trangere budsjetter, at det er mindre handlingsrom, at det er kostnadsvekst som særlig treffer de som har driftstunge virksomheter, som blant annet politiet, og det er noe alle, særlig statlige, men også private virksomheter kjenner på, og det må vi også komme oss igjennom sammen.

Regjeringen har tydelige ambisjoner i Hurdalsplattformen, som ligger til grunn for det vi styrer på. Og så skal vi jo hele tiden ta innover oss den situasjonen vi til enhver tid står i, men noe jeg er opptatt av, og kommer til å være opptatt av så lenge jeg holder på med politikk, tror jeg, det er å styrke lokale politiet, både i byer og distrikt i hele landet.

Vi jobber med å legge fram en plan for å styrke nærpolitiet. Det kjenner dere til. Jeg gleder meg til å komme videre med det arbeidet. Det har vært veldig spennende så langt. Det har vært et år vi har brukt mye tid på utredninger, men også på innspill fra forskjellige deler av landet vårt, både politiet, men også kommunene. Vi sendte brev til alle landets kommuner i vår og spurte hva de tenkte om polititjenesten i dag og framover. Mange av dem har jo, i dialog med politiet, kommet tilbake til oss med mange gode innspill, og det varierer hva folk trenger og ønsker seg, og det er jo nettopp det som jeg mener er viktig, å klare å se at i det store og langstrakte landet vårt kan det være ulike behov, og så skal vi klare å levere en like god tjeneste til alle innbyggerne og ha god beredskap overalt. Så jeg ser fram til å legge fram en plan, så må vi komme tilbake til hva som konkret ligger i den, når vi er ferdige med det arbeidet.

Noen steder ser vi at det spørres etter flere tjenestesteder,  men noe som jeg tror er den største gjengangeren, er flere folk og mer grunnbemanning og grunnberedskap, og det er jeg også veldig opptatt av – at det ikke skal bli en ubalanse i det.

I budsjettene, som er krevende for 2023, så hadde vi jo for ett år siden (Nå husker jeg ikke om det var på landsmøtet før vi rakk å legge fram i tilleggsproposisjonen i fjor eller rett etterpå), men da vi kom i regjering, begynte vi jo med vårt første tillegg til statsbudsjettet for 2022, og jeg er veldig glad for at vi allerede der fikk til å styrke politiet, og særlig det lokale politiet,  med 200 millioner, og jeg foreslår også å bygge videre på det med 75 til i 2023. Og andre ting som har kommet gjennom i budsjettene er at vi har oppretta 100 nye plasser på Politihøgskolen fra og med denne høsten, som vi foreslår å videreføre i 2023. Jeg tror det er viktig hvis vi skal klare å nå ambisjonene om å ha flere politifolk til stede i hele landet, og løse alle de oppgavene dere møter i framtida. Så føler jeg også på at det følger med en forpliktelse til å unngå at det ender opp med mer midlertidighet og usikkerhet for de som blir ferdige på Politihøgskolen.

Samtidig som vi skal tenke beredskap og lokal tilstedeværelse der folk bor, er nasjonal sikkerhet kanskje det aller viktigste nå om dagen. Krigen i Ukraina har endra hele det sikkerhetspolitiske landskapet, og våren 2022 mente vi også at det var nødvendig å gjøre noen umiddelbare grep, etter at krigen brøt ut, for å møte det som lå foran oss og som på det tidspunktet var forholdsvis usikkert. Vi vet fortsatt ikke hvor lenge krigen skal vare, men det så ut til at det kunne bli en langvarig situasjon, og det er dessverre ingenting som tyder på at vi får en rask avslutning på situasjonen. Så det at vi fikk styrka politiet og PST med til sammen 150 millioner våren 2022 for å gi økt evne til blant annet å møte sammensatte trusler, øke etterretningsinnsatsen, det mener jeg var veldig viktig. Jeg er glad for at vi gjorde det i vår sånn at i hvert fall store deler av det var på plass i høst. Og det er også en satsing som vi foreslår å videreføre i 2023 sånn at det til sammen blir en styrking på over 200 millioner til det formålet sammenligna med det vi brukte før krigen i Ukraina. Over 120 millioner av disse er faste stillinger i politiet og PST.

Så ser vi  i Oslo og flere andre byer at det er spesielle utfordringer knytta til ungdomsmiljøer, til organisert kriminalitet. Jeg er opptatt av at politiet er synlig og har tid til å jobbe forebyggende i hele Norge, men kanskje spesielt i bydelene hvor det har vært flere hendelser gjennom mitt år som statsråd.

En nyhet som jeg ble veldig glad for det er at Oslo politidistrikt ønsker å se på hvordan man kan få mer tilstedeværelse og vil ha en politipost på Tøyen. Det blir et veldig spennende prosjekt, som er kunnskapsbasert og er veldig godt arbeida fram, og jeg gleder meg til å følge med på hvordan det går. Jeg tror det kan være kjempeviktig for å skape dialog med innbyggerne og lokalsamfunnet også når det ikke skjer noe spesielt, nødvendigvis; at man være i forkant, snakke med folk, treffe ungdom og være noen kjente ansikter i lokalsamfunnene der. Og, når det skjer hendelser, at man også er der i etterkant – og er en trygghet. Jeg håper også at vi kan få til mer lokal tilstedeværelse også i andre deler av Oslo og i byene våre, særlig for å møte utfordringene med ungdomskriminalitet og gjenger.

I juni så åpna vi også ny felles politistasjon med Sverige, på Magnarmoen. Det var noe som har vært planlagt i mange år, og jeg er veldig glad for at vi får plass et midlertidig polititjenestested der, i påvente av at det skal bygges, og det blir også veldig spennende å se hvordan det blir et bidrag mot grensekryssende kriminalitet, organisert kriminalitet, og det var en veldig fin dag på Magnarmoen. Jeg vet ikke om det er noen her som var der, men noe av det fineste jeg gjør, og som jeg skulle ønske jeg kunne gjort mer av det siste året, er å reise ut, være sammen med politiet, eller andre i justissektoren og snakke direkte med dere, egentlig. Så det er både en fin sak og et fint minne.

Regjeringen har jo fortsatt en ambisjon om å opprette flere polititjenestesteder, men også om å få ansatt enda flere politifolk over hele landet.

Så er jeg også glad for at det er framdrift i flere av de sakene jeg vet dere er opptatt av, og jeg vet at det har vært viktig for PF å få på plass en erstatningsordningen for skader som skyldes pålagt operativ trening. I juni vedtok Stortinget en sånn ordning, og nå har vi utarbeida også forskrifter til bestemmelsen, som betyr at vi får en mer forutsigbar yrkesskadedekning som er tilpassa de oppgavene politiet har. Og jeg ser behovet for et nytt regelverk, og jeg er glad for at ansatte og andre som gjør tjenester for politiet fra 1. september i år får full erstatning for skader som skjer under organisert trening. Jeg har jo sittet en periode på Stortinget, i justiskomiteen, og det har vært et tilbakevendende tema så lenge jeg var der, i hvert fall.

Så har også PF bedt om en gjennomgang av Politidirektoratet,som nå skjer i regi av Direktoratet for økonomiforvaltning, og som vi forventer å få rapport på innen 1. mars 2023, og nå setter vi ned et utvalg som skal se på id-skjerming, som jeg vet er en viktig sak for mange i PF. Det er en sak jeg mener jeg viktig vi tar på alvor, og som vi ser ordentlig på, og det utvalget skal utrede id-skjerming for ansatte i politiet og også i kriminalomsorgen, med sikte på å kunne foreslå eventuelle lovendringer eller tiltak.

Og det er jo viktig for oss, som jeg sa i starten, å gjøre det i dialog med dere, og jeg vet også at det var møte mellom PF og flere organisasjoner og Justis- og beredskapsdepartementet på embedsnivå på fredag, hvor man fikk utkast til mandat og fikk komme med innspill det det arbeidet som skal gjøres. Så vi vil komme tilbake om kort tid, som vi ofte sier, med informasjon om utvalget og hva slags tidsramme man skal ha.

Så er det en annen sak som er viktig for regjeringen: Kampen mot vold i nære relasjoner. Der har vi også varsla at vi vil legge fram en opptrappingsplan. Jeg kom rett fra Statens barnehus nå, og et besøk der. Det å snakke med folk som jobber med etterforskning og saker knyttet til vold og overgrep, gjør alltid vedlig sterkt inntrykk, og jeg ser også fram til at vi kan komme tilbake med den konkrete innsatsen vi ønsker på det området. For en av de mest grunnleggende menneskerettighetene er retten til å leve et liv uten vold, og der må vi ha med oss politiet og så må vi også ha med oss alle de andre aktørene i samfunnet som er så viktig for at vi skal klare å forebygge at det skjer, i tillegg til selvfølgelig viktigheten av å avdekke og kunne etterforske den typen kriminalitet.

I tillegg er bekjempelse av organisert økonomisk og digital kriminalitet et prioritert område for oss. Vi har ambisjon om å legge fram en stortingsmelding om bekjempelse av økonomisk kriminalitet, som vi vil komme tilbake til. Det er jo en veldig stor krukke, det er et alvorlig samfunnsproblem og dessverre også noe som knytter seg til en god del andre former for kriminalitet, enten ved at det finansierer kriminelle virksomhet eller bidrar til konkurransevridning, tap av tillit til næringslivet, til myndighetene. Derfor mener jeg at vi må klare å bekjempe og forebygge det på en enda bedre måte. Og digitaliseringa, som dere har kjent på kroppen de siste åra, påvirker i aller høyeste grad det bildet, i takt med at økonomien vår blir stadig mer digital og global, så blir kriminaliteten det, og vi vet også at når vi får teknologiske muligheter til å gjøre gode ting, så er det en del som får de samme mulighetene til å drive med mer sofistikert kriminell virksomhet. Og det er mange i samfunnet vårt som er sårbare for det. En ting er de store bedrageriene, hvitvasking, bedriftsretta kriminalitet, men det er også noe som rammer de små menneskene rundt i Norge; eldre som blir utsatte for digital utpressing, scam på epost. Det er et veldig stort lerret å bleke, men jeg vet at dere gjør mye god jobb der allerede, og jeg er sikker på at vi kan få til enda bedre innsats sammen.

Så må vi også, samtidig som vi jobber med stortingsmelding, vurdere andre tiltak, som kan styrke kampen mot økonomisk kriminalitet, og det er også grunnen til at det er en av de områdene som er prioritert i tildelingsbrevene til politiet og Riksadvokaten for 2022 og i satsingsforslaget vårt til statsbudsjettet 2023, og som nå er til behandling i Stortinget. 

En ting som dere har og er avhengig av å fortsatt ha er tillit, og det er særlig viktig i den situasjonen vi står i nå. Jeg er veldig stol av at vi i Norge har et politi som er så dyktig, som har en høy tillit blant alle samfunnslag og blant alle folk. Det er i verdensklasse, og det er mange grunner til det, uten at tiden her gir rom for å gå inn på alt. Men vi må også sørge for at det varer videre i årene som kommer. Det forplikter også oss politikere, og jeg vet at det skjer krevende hendelser, for eksempel den første jeg erfarte som statsråd, på Kongsberg, eller angrepet i Oslo i juni, så gjør dere en utrolig viktig jobb på vegne av oss alle, og samtidig så står dere i alle spørsmålene som kommer om jobben som er gjort og hva som kanskje kunne vært gjort annerledes.

I løpet av det året som har gått har jeg satt ned flere utvalg for å evaluere krevende hendelser, som er riktig, for det er en del av det ansvaret jeg føler på for å forvalte den tilliten som vi ønsker å bygge videre på. Men jeg synes også det er viktig å si at jeg setter enorm pris på den jobben dere gjør, og jeg vet vi har utrolig mange dyktige politifolk i hele landet og det må vi også huske på når det stormer som verst.

Vi er helt avhengige av dere for og lykkes å gi befolkningen den tryggheten og det politiet som folk trenger. Og så vet jeg at det er mange vanskelige avveininger og krevende prioriteringer dere står i, både i de helt praktiske situasjonene dere er ute i, men også i spørsmålene hvordan vi skal prioritere ressursene våre på en mest hensiktsmessig måte. Men jeg er sikker på at vi skal få til mye bra sammen i årene som kommer.

Så vil jeg nevne en sak til slutt, vil jeg jeg vet dere har vært opptatte av. Det er Maktmiddelutvalget. Det er jo et utvalg jeg opplevde som viktig å sette ned fordi jeg opplevde at det var et behov å få et bedre kunnskapsgrunnlag. Uavhengig hva man mener om spørsmålet om bevæpning, mener jeg det er viktig at man hele tida klarer å baserer beslutningene våre på et oppdatert kunnskapsgrunnlag og på den utviklinga som har vært i samfunnet. Derfor er jeg glad for at vi har fått en utredning som ikke bare tar for seg spørsmål om bevæpning, men hele maktmiddelpyramiden til politiet. Og, som jeg har sagt tidligere, kommer vi til å sende den på en bred høring. Jeg ser fram til å få innspill fra dere og fra mange andre. Så må vi få komme tilbake til hvordan vi skal følge det opp. Jeg er i hvert fall veldig jeg glad for at vi har fått den anbefalingen, som er delt, men at vi har fått den gjennomgangen som er gjort der.

Så med det,  det vil jeg ønske dere masse lykke til videre med landsmøtet, og med alle de viktige dagene dere har i den vanlige hverdagen. Og hils kolleger som ikke er her!