Høring - utkast til regler tilsvarende EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til regler om formidling og salg av forsikringer.

Utkastet vil gjennomføre deler av EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv i norsk rett. Direktivet gjelder formidling og salg av forsikringer og adgangen til å utøve forsikringsformidlingsvirksomhet. Forsikringsdistribusjonsdirektivet erstatter forsikringsformidlingsdirektivet.

Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet.

Forsikringsdistribusjonsdirektivet anses EØS-relevant, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Direktivet berører både Finansdepartementets og Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområder. Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet et eget høringsnotat om endringer i forsikringsavtaleloven og tilhørende forskrifter.

Høringsfristen er 6. juni 2018.

Les mer i høringsbrevet og høringsnotatet