Høring: Endringer i postloven

Tydeligere tilbyderbegrep, endret vektgrense for lettgods og delt ansvar for forvaltning av postnummersystemet. Det er noen av endringene Samferdselsdepartementet nå foreslår i postloven.

1. januar 2016 trådte den nye postloven i kraft. Etter å ha gjort noen erfaringer med den nye loven, foreslår Samferdselsdepartementet noen endringer.

Blant annet foreslås det å presisere tilbyderbegrepet for å fjerne usikkerhet om hvem som er tilbydere etter postloven. Som ledd i implementeringen av pakkepostforordningen foreslås det å endre vektgrensen for lettgods fra inntil 20 kg til inntil 31,5 kg. Videre foreslår departementet å oppheve bestemmelsen (som ennå ikke har trådt i kraft) om at det skal opprettes en brukerklagenemnd for postsaker, da klageomfanget er relativt lavt og Forbrukertilsynets behandling av postsaker ivaretar forbrukerhensynene og kravene fra EU for klageordning. Enkelte klager foreslås det at Nkom skal behandle.

Det foreslås også å overføre deler av ansvaret for forvaltning av det offentlige postnummersystemet fra Posten Norge AS til Nkom. Departementet foreslår en ansvarsfordeling av forvaltningen mellom Nkom og tilbyder med leveringsplikt. I tillegg foreslås det å oppheve postlovens bestemmelse om at tilbyder skal kreve politiattest ved tilbud om stilling som medfører behandling av postsendinger.

 

For mer informasjon, se:

- Høring - endringer i lov av 4. september 2015 nr. 91 om posttjenester (postloven)