Høring om endringer i veglova: Fleksibilitet i regelverket for bompenger i byene – miljødifferensiering

Regjeringen har i dag sendt på høring forslag til endringer i veglova for å kunne ta i bruk miljødifferensierte bompengetakster. Dette er i tråd med et ønske fra Stortinget for å gi byene flere verktøy til å forbedre luftkvaliteten i byene. Over halvparten av bompengeinntektene som innkreves i Norge er fra bompengeringer rundt byene, og hvor lokale myndigheter er drivkraft og har hovedansvaret.

Lovforslaget gjør at takstene kan variere ut fra kjøretøyenes miljøegenskaper. Takstnivået kan variere ut fra tiden på døgnet, slik at man for eksempel kan ta lavere takster på tidspunkt hvor det er færre biler og lavere totale utslipp.

Forslaget som nå sendes på høring inneholder de endringene i veglova som er nødvendige for at Oslo og Akershus kan ta i bruk miljødifferensierte bompengetakster, slik de ble enige om i revidert avtale om Oslo-pakke 3.

Samtidig åpner lovforslaget for at det kan være andre måter å utforme bompengetakstene på i byene i framtiden, ut ifra behovene i det enkelte byområdet. Lovforslaget går også ut på å oppheve køprisregelverket.

Det er allerede en eksisterende lovhjemmel for å øke takstene midlertidig på dager med høy luftforurensning. I den blir det foreslått tillagt en bestemmelse som åpner for at kommunen eller fylkeskommunen kan benytte inntekter fra de økte midlertidige takstene til tiltak for å få ned trafikken i perioden det gjelder.

Bestemmelsen vil legge grunnlaget for at Bergen og Hordaland kan benytte de midlertidige økte takstene til å finansiere kollektivtransport i perioden det gjelder, i tråd med vedtakene fra kommunen og fylkeskommunen i mars 2016.

Høring - Forslag til endringar i veglova § 27 og vegtrafikkloven § 7a

Til toppen