Høring om EUs Critical Raw Materials Act

Europakommisjonen la 16. mars 2023 frem et forslag til forordning til Critical Raw Material Act (CRMA). Kommisjonen ønsker nå å høre din mening om forslag til forordning for kritiske råvarer, Critical Raw Materials Act. Målet med forordningen er å styrke bærekraftig mineralproduksjon og bygge robuste forsyningskjeder for mineralske råvarer. Critical Raw Materials Act fokuserer på å øke kontinentets selvforsyning og autonomi, og stiller krav til europeisk utvinning, prosessering, resirkulering og import.

Europakommisjonen har merket dette forslaget som EØS-relevant. Nærings- og fiskeridepartementet ber om at eventuelle høringsinnspill til Europakommisjonen sendes i kopi til departementet (postmottak@nfd.dep.no) som et grunnlag i vurderingen av norsk standpunkt/posisjon i den videre EØS-prosessen.

Kort om innholdet i forslaget

Critical Raw Materials Act består av forslag til forordning med beskrivelser og annekser som blant annet spesifiserer hva EU anser som kritiske og strategiske mineraler. Europakommisjonens forslag til rettsakt spenner over hele verdikjeden fra tilrettelegging for leting etter mineraler til mineralproduksjon, prosessering, foredling og resirkulering. Den samlede listen over råvarer omfatter 34 ulike metaller og mineraler som anses som kritiske enten i utvinningsstadiet, som for eksempel naturlig grafitt, eller i foredlingsstadiet, som for eksempel silisium.

Critical Raw Materials Act har som mål at unionen innen 2030 oppnår:

  • At EU utvinner minst 10% av de kritiske råvarene
  • At EU prosesserer minst 40% av de kritiske råvarene
  • At resirkulering dekker minst 15% av EUs behov for kritiske råvarer
  • At EU ikke dekker mer enn 65% av sitt behov for de ulike kritiske råvarene gjennom import fra enkeltland

For å nå disse målene inneholder forslaget til Critical Raw Materials Act en rekke regulerende tiltak med krav til myndighetene i de enkelte medlemsland.

Det skal nedsettes et felleseuropeisk utvalg, et Critical Raw Materials Board, for identifisering av strategiske prosjekter. Forslaget pålegger myndighetene i de enkelte medlemsland å koordinere, gi råd og legge til rette for finansiering av de prosjektene som utvalget anser som kritiske. EU vil at strategiske prosjekter skal prioriteres i tillatelsesprosessene, og foreslår spesifikke rammer for tidsbruk og krav til koordinert forvaltning. Rettsakten pålegger samtidig av EUs medlemsland å kartlegge deres ressurspotensial. Endelig legger Critical Raw Materials Act til rette for økt resirkulering med krav til kartlegging, innsamling og gjenbruk.