Inviterer til innspillsmøte om Critical Raw Materials Act

Nærings- og fiskeridepartementet inviterer til innspillsmøte om Europakommisjonens forslag til ny forordning om rammeverk for kritiske råvarer, Critical Raw Materials Act mandag 15. mai 2023 klokken 12.

Europakommisjonen la 16. mars 2023 frem et forslag til forordning til Critical Raw Materials Act (CRMA). Målet med forordningen er å styrke bærekraftig mineralproduksjon og bygge robuste forsyningskjeder for mineralske råvarer. CRMA fokuserer på å øke kontinentets selvforsyning og autonomi, og stiller krav til europeisk utvinning, prosessering, resirkulering og import. Forslaget er av EU vurdert som EØS-relevant.

Norge foretar nå vår egen vurdering av forslagets EØS-relevans. I dette arbeidet inngår også vurderinger av betydningen for norske interesser. For å sikre at norske aktører blir kjent med og gis mulighet til å komme med innspill i prosessen ønsker vi ha kontakt med berørte parter. Dette er relevant for departementene i den videre dialogen med EU.

Formålet med møtet er at departementet orienterer om forslaget. Forslaget er nå på høring hos Europakommisjonen hvor også berørte interesser fra Norge har anledning til å komme med innspill. Dette vil også være av relevans for departementets utforming av en eventuell norsk posisjon om forordningen. I etterkant av møtet er vi derfor interessert i å motta skriftlige innspill fra berørte interesser og næringslivet.

Møtet vil bli avholdt som et heldigitalt møte. Nærmere agenda for møtet vil bli kommunisert innen kort tid. Hvis dere ønsker å delta på møtet, kan dere melde dere på via skjemaet nedenfor.

Påmeldingsfrist er torsdag 11. mai 2023.

Dersom det er konkrete spørsmål som ønskes belyst i møtet, bes det om at dette sendes inn sammen med påmeldingsskjemaet.

Eventuelle praktiske spørsmål om møtet kan rettes til rådgiver Line Hoven, line.hoven@nfd.dep.no. Innspill til innholdet i CRMA som er rettet til enten departementet eller Europakommisjonen, som kan være relevant for våre vurderinger, kan sendes til postmottak@nfd.dep.no