Mineralseksjonen

Seksjonen har ansvaret for næringspolitikk overfor mineralnæringen.

Kritiske råvarer som mineraler er sentrale for å kunne gjennomføre det grønne skiftet. Seksjonen forvalter mineralloven og håndterer søknader etter denne, samt behandler klager på vedtak fattet av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. Viktige oppgaver for seksjonen er å følge opp NOU 2022:8 Ny minerallov, hvor det er foreslått en rekke endringer for å modernisere dagens minerallov, og arbeidet med strategi for mineralnæringen, hvor bærekraftig utvikling av næringen blir sentralt. Gjenbruk og bærekraft er to viktige drivere i utviklingen av mineralnæringen og sektoren. Seksjonen følger også opp Norges deltakelse i det amerikanske initiativet Minerals Security Partnership (MSP), deltar i EU-kommisjonens ekspertgruppe Raw Material Supply Group og bidrar i arbeidet med industripartnerskap med EU. EUs arbeid med Critical Raw Materials Act følges også av seksjonen.

Til slutt har seksjonen ansvar for oppfølging av opprydding etter tidligere gruvedrift der hvor staten har eller har fått et opprydningsansvar.