Sjømat

Seksjonen arbeider med rammevilkår og virkemidler for verdiskaping i sjømatnæringen generelt og sjømatindustrien spesielt.

Sjømatindustrien omfatter bedrifter som benytter fisk eller andre marine ressurser til å produsere ulike sjømatprodukter. Seksjonens ansvarsområde strekker seg fra kaikanten – etter at sjømaten er bragt på land – og frem til sjømaten eksporteres, omsettes i markedet og spises av forbruker. NFD har flere virkemidler for sjømatindustrien og seksjonen arbeider derfor sammen tett med Fiskeri- og havbruksavdelingen, Handelspolitisk avdeling, og Forsknings- og innovasjonsavdelingen.

I Norge er det i henhold til fiskesalgslagsloven lovpålagt at alt salg av villfanget fisk på første hånd (dvs. første gang sjømaten omsettes) må skje gjennom et fiskesalgslag. Seksjonen har ansvaret for fiskesalgslagsloven, oppfølgingen av fiskesalgslagene og førstehåndsomsetningen. Den har også ansvaret for å følge opp salgslagenes delegerte oppgaver knyttet til ressurs- og kvalitetskontroll. Seksjonen utarbeider også økonomiske analyser og analyser av pris- og markedsutvikling i sjømatnæringen. Ansvarsområdet inkluderer i tillegg oppgaver knyttet til det å sikre at sjømaten er trygg og sunn – og av god kvalitet. Seksjonen koordinerer departementets arbeid med Mattilsynet, både når det gjelder etatsstyring og regelverksutvikling.

I tillegg har den det faglige ansvaret for Havforskningsinstituttets arbeid med sjømattrygghet. Oppfølging av EØS-regelverket på matområdet, matloven, kvalitet, merking og sporing hører også hjemme i seksjonens portefølje. Seksjonens ansvarsområde inkluderer videre internasjonale veterinære spørsmål og matstandarder, bl.a. WTOs komite for sanitære- og veterinære spørsmål (SPS-komiteen) og FN-organet Codex Alimentarius, og den bidrar i arbeidet med å inngå nye handelsavtaler. Oppfølging av saker og spørsmål knyttet til havet som matfat ligger også i seksjonens portefølje, både hva gjelder mattrygghet, bærekraft og omdømme, og matsvinn, sjømatkonsum, helse og ernæring, både nasjonalt og internasjonalt.