Sjømatseksjonen

Sjømatseksjonen jobber med saker langs hele verdikjeden i sjømatnæringen. Utvikling, rammevilkår og virkemidler for verdiskaping i sjømatindustrien står sentralt.

Seksjonen har ansvar for førstehåndsomsetningen av fisk, fiskesalgslagsloven og fiskesalgslagene. Ansvarsområdet omfatter arbeid med å sikre at sjømaten er trygg, sunn og av god kvalitet. Seksjonen arbeider med å fremme sjømat som en viktig bidragsyter til økt matsikkerhet og ernæring nasjonalt og internasjonalt, samt tiltak for å øke sjømatkonsumet i tråd med kostholdsrådene.

Seksjonen koordinerer også departementets arbeid med Mattilsynet, både når det gjelder etatsstyring og regelverksutvikling. I tillegg har seksjonen det faglige ansvaret for Havforskningsinstituttets arbeid med sjømattrygghet. Oppfølging av EØS-regelverket på matområdet, matloven, kvalitet, merking og sporing hører også hjemme i seksjonens portefølje. Seksjonens arbeider også med internasjonale veterinære spørsmål og matstandarder, FN-organet Codex Alimentarius. Seksjonen bidrar også inn i arbeidet med sanitære og veterinære spørsmål i WTO.