Industri, bergverk og nordområdesaker

Seksjonen har som oppgave å utvikle kunnskap om og næringspolitikk overfor industrien, mineralnæringen og bygge- og anleggsnæringen, og den følger politikkutviklingen innenfor energisektoren og landbrukssektoren.

På klima- og miljøområdet arbeider seksjonen med NFDs oppfølging av de internasjonale klimaforhandlingene, klimakvoteregimet, fornybarsatsingen og CO2-kompensasjonsordningen. Seksjonen forvalter mineralloven, kontinentalsokkelloven, omstillingsloven og mesterbrevordningen. Videre har seksjonen ansvaret for forvaltningen av statens grunn på Svalbard, og seksjonen arbeider med nordområde- og polarsaker, samt kommunale og fylkeskommunale plansaker.