Næringspolitisk avdeling

Industriseksjonen

Seksjonen har ansvar for næringspolitikk overfor industrien og bygge- og anleggsnæringen, og den følger politikkutviklingen innenfor energisektoren og landbrukssektoren.

Seksjonen har ansvar for oppfølging av Veikartet for grønt industriløft, som fokuserer på samspillet mellom industri, energi og klima, og oppfølging av regjeringens batteristrategi. På klima- og miljøområdet arbeider seksjonen med oppfølging av klimakvoteregimet, fornybarsatsingen, CO2-kompensasjonsordningen og relevante elementer innenfor EUs arbeid med Green Deal. Videre har seksjonen ansvaret for forvaltningen av statens grunn på Svalbard og en rekke andre svalbardpolitiske problemstillinger. Seksjonen arbeider også med næringspolitikken i et distriktspolitisk perspektiv.